Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Στατιστική Θεωρία.

Bradley Efron

Μαθηματική Επιθεώρηση (1981)

 • Issue: 23, page 3-38

How to cite

top

Bradley Efron. "Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Στατιστική Θεωρία.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1981): 3-38. <http://eudml.org/doc/239129>.

@article{BradleyEfron1981,
author = {Bradley Efron},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {23},
pages = {3-38},
title = {Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Στατιστική Θεωρία.},
url = {http://eudml.org/doc/239129},
year = {1981},
}

TY - JOUR
AU - Bradley Efron
TI - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Στατιστική Θεωρία.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1981
IS - 23
SP - 3
EP - 38
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239129
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.