_Τα Μαθηματικά μας διασκεδάζουν__

Νίκος Κισκύρας; Κασοκεράκη Μαρία

Ευκλείδης Α (1977-1978)

 • Issue: 5, page 27-29

How to cite

top

Νίκος Κισκύρας, and Κασοκεράκη Μαρία. "_Τα Μαθηματικά μας διασκεδάζουν__." Ευκλείδης Α (1977-1978): 27-29. <http://eudml.org/doc/239139>.

@article{ΝίκοςΚισκύρας1977-1978,
author = {Νίκος Κισκύρας, Κασοκεράκη Μαρία},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {5},
pages = {27-29},
title = {\_Τα Μαθηματικά μας διασκεδάζουν\_\_},
url = {http://eudml.org/doc/239139},
year = {1977-1978},
}

TY - JOUR
AU - Νίκος Κισκύρας
AU - Κασοκεράκη Μαρία
TI - _Τα Μαθηματικά μας διασκεδάζουν__
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1977-1978
IS - 5
SP - 27
EP - 29
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239139
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.