Ένα σχόλιο με αφορμή δύο ιστορικά σημειώματα των βιβλίων των Μαθηματικών του λυκείου

Γ. Χριστιανίδης

Ευκλείδης Γ (1995)

 • Issue: 43, page 1-10

How to cite

top

Γ. Χριστιανίδης. "Ένα σχόλιο με αφορμή δύο ιστορικά σημειώματα των βιβλίων των Μαθηματικών του λυκείου." Ευκλείδης Γ (1995): 1-10. <http://eudml.org/doc/239142>.

@article{Γ1995,
author = {Γ. Χριστιανίδης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {43},
pages = {1-10},
title = {Ένα σχόλιο με αφορμή δύο ιστορικά σημειώματα των βιβλίων των Μαθηματικών του λυκείου},
url = {http://eudml.org/doc/239142},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Χριστιανίδης
TI - Ένα σχόλιο με αφορμή δύο ιστορικά σημειώματα των βιβλίων των Μαθηματικών του λυκείου
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1995
IS - 43
SP - 1
EP - 10
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239142
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.