Το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο μεταίχμιο του 19ου αιώνα: Μαθηματικά και Μαθηματικοί

Χ. Φίλη

Μαθηματική Επιθεώρηση (2003)

 • Issue: 59, page 7-37

How to cite

top

Χ. Φίλη. "Το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο μεταίχμιο του 19ου αιώνα: Μαθηματικά και Μαθηματικοί." Μαθηματική Επιθεώρηση (2003): 7-37. <http://eudml.org/doc/239146>.

@article{Χ2003,
author = {Χ. Φίλη},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {59},
pages = {7-37},
title = {Το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο μεταίχμιο του 19ου αιώνα: Μαθηματικά και Μαθηματικοί},
url = {http://eudml.org/doc/239146},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Χ. Φίλη
TI - Το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο μεταίχμιο του 19ου αιώνα: Μαθηματικά και Μαθηματικοί
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2003
IS - 59
SP - 7
EP - 37
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239146
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.