Παρατηρήσεις-προτάσεις πάνω στα βιβλία μαθηματικών της Γ΄ Λυκείου, Στατιστική-Συνδυαστική-Πιθανότητες

Ν. Αλεξανδρής; Δ. Κοντογιάννης; Θ. Εξαρχάκος; Χ. Πανταζάτου

Ευκλείδης Γ (1985)

 • Issue: 6, page 7-13

How to cite

top

Ν. Αλεξανδρής, et al. "Παρατηρήσεις-προτάσεις πάνω στα βιβλία μαθηματικών της Γ΄ Λυκείου, Στατιστική-Συνδυαστική-Πιθανότητες." Ευκλείδης Γ (1985): 7-13. <http://eudml.org/doc/239148>.

@article{Ν1985,
author = {Ν. Αλεξανδρής, Δ. Κοντογιάννης, Θ. Εξαρχάκος, Χ. Πανταζάτου},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {6},
pages = {7-13},
title = {Παρατηρήσεις-προτάσεις πάνω στα βιβλία μαθηματικών της Γ΄ Λυκείου, Στατιστική-Συνδυαστική-Πιθανότητες},
url = {http://eudml.org/doc/239148},
year = {1985},
}

TY - JOUR
AU - Ν. Αλεξανδρής
AU - Δ. Κοντογιάννης
AU - Θ. Εξαρχάκος
AU - Χ. Πανταζάτου
TI - Παρατηρήσεις-προτάσεις πάνω στα βιβλία μαθηματικών της Γ΄ Λυκείου, Στατιστική-Συνδυαστική-Πιθανότητες
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1985
IS - 6
SP - 7
EP - 13
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239148
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.