Χαρακτηριστικά της μαθηματικής γλώσσας.

Κ. Σουρλάς; Γ. Κοντογιάννης; Φ. Φουρναράκης

Μαθηματική Επιθεώρηση (2002)

 • Issue: 58, page 35-55

How to cite

top

Κ. Σουρλάς, Γ. Κοντογιάννης, and Φ. Φουρναράκης. "Χαρακτηριστικά της μαθηματικής γλώσσας.." Μαθηματική Επιθεώρηση (2002): 35-55. <http://eudml.org/doc/239149>.

@article{Κ2002,
author = {Κ. Σουρλάς, Γ. Κοντογιάννης, Φ. Φουρναράκης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {58},
pages = {35-55},
title = {Χαρακτηριστικά της μαθηματικής γλώσσας.},
url = {http://eudml.org/doc/239149},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Κ. Σουρλάς
AU - Γ. Κοντογιάννης
AU - Φ. Φουρναράκης
TI - Χαρακτηριστικά της μαθηματικής γλώσσας.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2002
IS - 58
SP - 35
EP - 55
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239149
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.