Προτάσεις για το σχεδιασμό, τη συγγραφή και την αξιολόγηση σύγχρονων σχολικών βιβλίων, με δειγματική προσέγγιση στόχων και οδηγιών για τα βιβλία των Μαθηματικών του Γυμνασίου

Α. Μπαρκάτσας

Ευκλείδης Γ (1999)

 • Issue: 51, page 24-44

How to cite

top

Α. Μπαρκάτσας. "Προτάσεις για το σχεδιασμό, τη συγγραφή και την αξιολόγηση σύγχρονων σχολικών βιβλίων, με δειγματική προσέγγιση στόχων και οδηγιών για τα βιβλία των Μαθηματικών του Γυμνασίου." Ευκλείδης Γ (1999): 24-44. <http://eudml.org/doc/239152>.

@article{Α1999,
author = {Α. Μπαρκάτσας},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {51},
pages = {24-44},
title = {Προτάσεις για το σχεδιασμό, τη συγγραφή και την αξιολόγηση σύγχρονων σχολικών βιβλίων, με δειγματική προσέγγιση στόχων και οδηγιών για τα βιβλία των Μαθηματικών του Γυμνασίου},
url = {http://eudml.org/doc/239152},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Α. Μπαρκάτσας
TI - Προτάσεις για το σχεδιασμό, τη συγγραφή και την αξιολόγηση σύγχρονων σχολικών βιβλίων, με δειγματική προσέγγιση στόχων και οδηγιών για τα βιβλία των Μαθηματικών του Γυμνασίου
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1999
IS - 51
SP - 24
EP - 44
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239152
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.