Μια διδακτική δραστηριότητα για να ασκηθούν οι μαθητές στην εκτέλεση Πράξεων

Ε. Κόθαλη-Καλοκούρη

Ευκλείδης Γ (1989)

 • Issue: 22, page 19-26

How to cite

top

Ε. Κόθαλη-Καλοκούρη. "Μια διδακτική δραστηριότητα για να ασκηθούν οι μαθητές στην εκτέλεση Πράξεων." Ευκλείδης Γ (1989): 19-26. <http://eudml.org/doc/239153>.

@article{Ε1989,
author = {Ε. Κόθαλη-Καλοκούρη},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {22},
pages = {19-26},
title = {Μια διδακτική δραστηριότητα για να ασκηθούν οι μαθητές στην εκτέλεση Πράξεων},
url = {http://eudml.org/doc/239153},
year = {1989},
}

TY - JOUR
AU - Ε. Κόθαλη-Καλοκούρη
TI - Μια διδακτική δραστηριότητα για να ασκηθούν οι μαθητές στην εκτέλεση Πράξεων
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1989
IS - 22
SP - 19
EP - 26
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239153
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.