Για την Β΄ τάξη. Άλγεβρα

Σταματάς Ν.; Κ. Καραγιάννης; Ν. Παπαδόπουλος

Ευκλείδης (1975-1976)

 • Issue: 3, page 27-30

How to cite

top

Σταματάς Ν., Κ. Καραγιάννης, and Ν. Παπαδόπουλος. "Για την Β΄ τάξη. Άλγεβρα." Ευκλείδης (1975-1976): 27-30. <http://eudml.org/doc/239155>.

@article{ΣταματάςΝ1975-1976,
author = {Σταματάς Ν., Κ. Καραγιάννης, Ν. Παπαδόπουλος},
journal = {Ευκλείδης},
language = {gre},
number = {3},
pages = {27-30},
title = {Για την Β΄ τάξη. Άλγεβρα},
url = {http://eudml.org/doc/239155},
year = {1975-1976},
}

TY - JOUR
AU - Σταματάς Ν.
AU - Κ. Καραγιάννης
AU - Ν. Παπαδόπουλος
TI - Για την Β΄ τάξη. Άλγεβρα
JO - Ευκλείδης
PY - 1975-1976
IS - 3
SP - 27
EP - 30
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239155
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.