Ο Ευκλείδης Γ΄ σας απαντά - Αλληλογραφία

Μ. Λάμπρου; Μ. Κατσοπρινάκης

Ευκλείδης Γ (1985)

 • Issue: 8, page 56-64

How to cite

top

Μ. Λάμπρου, and Μ. Κατσοπρινάκης. "Ο Ευκλείδης Γ΄ σας απαντά - Αλληλογραφία." Ευκλείδης Γ (1985): 56-64. <http://eudml.org/doc/239165>.

@article{Μ1985,
author = {Μ. Λάμπρου, Μ. Κατσοπρινάκης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {8},
pages = {56-64},
title = {Ο Ευκλείδης Γ΄ σας απαντά - Αλληλογραφία},
url = {http://eudml.org/doc/239165},
year = {1985},
}

TY - JOUR
AU - Μ. Λάμπρου
AU - Μ. Κατσοπρινάκης
TI - Ο Ευκλείδης Γ΄ σας απαντά - Αλληλογραφία
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1985
IS - 8
SP - 56
EP - 64
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239165
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.