Ποια είναι η μισή Παράγωγος μιας Συνάρτησης; Μια εισαγωγή στον Κλασματικό Λογισμό

Γεώργιος Δάσιος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1979)

 • Issue: 14, page 23-38

How to cite

top

Γεώργιος Δάσιος. "Ποια είναι η μισή Παράγωγος μιας Συνάρτησης; Μια εισαγωγή στον Κλασματικό Λογισμό." Μαθηματική Επιθεώρηση (1979): 23-38. <http://eudml.org/doc/239170>.

@article{ΓεώργιοςΔάσιος1979,
author = {Γεώργιος Δάσιος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {14},
pages = {23-38},
title = {Ποια είναι η μισή Παράγωγος μιας Συνάρτησης; Μια εισαγωγή στον Κλασματικό Λογισμό},
url = {http://eudml.org/doc/239170},
year = {1979},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Δάσιος
TI - Ποια είναι η μισή Παράγωγος μιας Συνάρτησης; Μια εισαγωγή στον Κλασματικό Λογισμό
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1979
IS - 14
SP - 23
EP - 38
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239170
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.