Διαφορικές εξισώσεις χωρίς μονοσήμαντο

Στέλιος Κώτσιος; Τάσος Κοσκολός

Μαθηματική Επιθεώρηση (1988)

 • Issue: 34, page 39-55

How to cite

top

Στέλιος Κώτσιος, and Τάσος Κοσκολός. "Διαφορικές εξισώσεις χωρίς μονοσήμαντο." Μαθηματική Επιθεώρηση (1988): 39-55. <http://eudml.org/doc/239171>.

@article{ΣτέλιοςΚώτσιος1988,
author = {Στέλιος Κώτσιος, Τάσος Κοσκολός},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {34},
pages = {39-55},
title = {Διαφορικές εξισώσεις χωρίς μονοσήμαντο},
url = {http://eudml.org/doc/239171},
year = {1988},
}

TY - JOUR
AU - Στέλιος Κώτσιος
AU - Τάσος Κοσκολός
TI - Διαφορικές εξισώσεις χωρίς μονοσήμαντο
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1988
IS - 34
SP - 39
EP - 55
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239171
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.