Ανισότητες στη Γεωμετρία

Κώστας Θ. Αναγνώστου

Ευκλείδης Γ (1990)

 • Issue: 27, page 100-104

How to cite

top

Κώστας Θ. Αναγνώστου. "Ανισότητες στη Γεωμετρία." Ευκλείδης Γ (1990): 100-104. <http://eudml.org/doc/239181>.

@article{ΚώσταςΘ1990,
author = {Κώστας Θ. Αναγνώστου},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {27},
pages = {100-104},
title = {Ανισότητες στη Γεωμετρία},
url = {http://eudml.org/doc/239181},
year = {1990},
}

TY - JOUR
AU - Κώστας Θ. Αναγνώστου
TI - Ανισότητες στη Γεωμετρία
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1990
IS - 27
SP - 100
EP - 104
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239181
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.