Η διδασκαλία της Μαθηματικής Ανάλυσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η μετάβαση προς ανώτατη εκπαίδευση.

S. Manolov

Μαθηματική Επιθεώρηση (1989)

 • Issue: 36, page 9-18

How to cite

top

S. Manolov. "Η διδασκαλία της Μαθηματικής Ανάλυσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η μετάβαση προς ανώτατη εκπαίδευση.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1989): 9-18. <http://eudml.org/doc/239184>.

@article{S1989,
author = {S. Manolov},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {36},
pages = {9-18},
title = {Η διδασκαλία της Μαθηματικής Ανάλυσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η μετάβαση προς ανώτατη εκπαίδευση.},
url = {http://eudml.org/doc/239184},
year = {1989},
}

TY - JOUR
AU - S. Manolov
TI - Η διδασκαλία της Μαθηματικής Ανάλυσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η μετάβαση προς ανώτατη εκπαίδευση.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1989
IS - 36
SP - 9
EP - 18
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239184
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.