Προέλευση και εξέλιξη του όρου δύναμη στα μαθηματικά.

Μ. Κωνσταντινίδης; Ν. Λιλής

Μαθηματική Επιθεώρηση (1986)

 • Issue: 31, page 52-57

How to cite

top

Μ. Κωνσταντινίδης, and Ν. Λιλής. "Προέλευση και εξέλιξη του όρου δύναμη στα μαθηματικά.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1986): 52-57. <http://eudml.org/doc/239187>.

@article{Μ1986,
author = {Μ. Κωνσταντινίδης, Ν. Λιλής},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {31},
pages = {52-57},
title = {Προέλευση και εξέλιξη του όρου δύναμη στα μαθηματικά.},
url = {http://eudml.org/doc/239187},
year = {1986},
}

TY - JOUR
AU - Μ. Κωνσταντινίδης
AU - Ν. Λιλής
TI - Προέλευση και εξέλιξη του όρου δύναμη στα μαθηματικά.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1986
IS - 31
SP - 52
EP - 57
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239187
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.