Για την Β΄ Τάξη. Λύσεις ακήσεων του προηγούμενου τεύχους.

Γ. Ωραιόπουλος; Π. Μαρουσάκης; Π. Χριστοφόρου

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 4, page 139-147

How to cite

top

Γ. Ωραιόπουλος, Π. Μαρουσάκης, and Π. Χριστοφόρου. "Για την Β΄ Τάξη. Λύσεις ακήσεων του προηγούμενου τεύχους.." Ευκλείδης Α (1985-1986): 139-147. <http://eudml.org/doc/239188>.

@article{Γ1985-1986,
author = {Γ. Ωραιόπουλος, Π. Μαρουσάκης, Π. Χριστοφόρου},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {4},
pages = {139-147},
title = {Για την Β΄ Τάξη. Λύσεις ακήσεων του προηγούμενου τεύχους.},
url = {http://eudml.org/doc/239188},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Ωραιόπουλος
AU - Π. Μαρουσάκης
AU - Π. Χριστοφόρου
TI - Για την Β΄ Τάξη. Λύσεις ακήσεων του προηγούμενου τεύχους.
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 4
SP - 139
EP - 147
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239188
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.