Η φύση των μαθηματικών και η διδασκαλία τους.

Paul Ernest

Ευκλείδης Γ (2001)

 • Issue: 56, page 90-102

How to cite

top

Paul Ernest. "Η φύση των μαθηματικών και η διδασκαλία τους.." Ευκλείδης Γ (2001): 90-102. <http://eudml.org/doc/239189>.

@article{PaulErnest2001,
author = {Paul Ernest},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {56},
pages = {90-102},
title = {Η φύση των μαθηματικών και η διδασκαλία τους.},
url = {http://eudml.org/doc/239189},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Paul Ernest
TI - Η φύση των μαθηματικών και η διδασκαλία τους.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2001
IS - 56
SP - 90
EP - 102
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239189
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.