Τα Μαθηματικά μας διασκεδάζουν.+++

Χρήστος Κισκύρας; Κώστας Οικονόμου

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 4, page 126-127

How to cite

top

Χρήστος Κισκύρας, and Κώστας Οικονόμου. "Τα Μαθηματικά μας διασκεδάζουν.+++." Ευκλείδης Α (1985-1986): 126-127. <http://eudml.org/doc/239193>.

@article{ΧρήστοςΚισκύρας1985-1986,
author = {Χρήστος Κισκύρας, Κώστας Οικονόμου},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {4},
pages = {126-127},
title = {Τα Μαθηματικά μας διασκεδάζουν.+++},
url = {http://eudml.org/doc/239193},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Χρήστος Κισκύρας
AU - Κώστας Οικονόμου
TI - Τα Μαθηματικά μας διασκεδάζουν.+++
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 4
SP - 126
EP - 127
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239193
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.