The Cloud Computing and Computer Virology “облачни изчисления” и компютърна вирусология

Nickolov, Eugene; Polimirova, Dimitrina

Union of Bulgarian Mathematicians (2011)

 • Volume: 40, Issue: 1, page 89-96
 • ISSN: 1313-3330

Abstract

top
Евгений Николов, Димитрина Полимирова - Докладът представя текущото състояние на “облачните изчисления” и “облачните информационни атаки” в светлината на компютърната вирусология и информационната сигурност. Обсъдени са категориите “облачни възможни информационни атаки” и “облачни успешни информационни атаки”. Коментирана е архитектурата на “облачните изчисления” и основните компоненти, които изграждат тяхната инфраструктура, съответно “клиенти” (“clients”), „центрове за съхранение на данни“ (“datacenters”) и „разпределени сървъри“ (“dirstributed servers”). Коментирани са и услугите, които се предлагат от “облачните изчисления” – SaaS, HaaS и PaaS. Посочени са предимствата и недостатъците на компонентите и услугите по отношение на “облачните информационни атаки”. Направен е анализ на текущото състояние на “облачните информационни атаки” на територията на България, Балканския полуостров и Югоизточна Европа по отношение на компонентите и на услугите. Резултатите са представени под формата на 3D графични обекти. На края са направени съответните изводи и препоръки под формата на заключение.The paper presents the current situation of “cloud computing” and “cloud information attacks” in the light of computer virology and information security. The categories“cloud possible information attacks” and “cloud successful information attacks” are discussed. The architecture of “cloud computing” and the main components that make up its infrastructure – “clients”, “datacenters” and “dirstributed servers” are commented. The services offered by the “cloud computing” as SaaS, HaaS and PaaS are also commented. The advantages and disadvantages of the components and services with respect to the “cloud information attacks” are pointed. An analysis of the current situation of “cloud information attacks” at the area of Bulgaria, Balkan Peninsula and Sought-East Europe with respect to the components and services is made. The results are presented as 3D graphical objects. At the end in the part of conclusion the assessments and recommendations are presented.

How to cite

top

Nickolov, Eugene, and Polimirova, Dimitrina. "The Cloud Computing and Computer Virology “облачни изчисления” и компютърна вирусология." Union of Bulgarian Mathematicians 40.1 (2011): 89-96. <http://eudml.org/doc/250912>.

@article{Nickolov2011,
abstract = {Евгений Николов, Димитрина Полимирова - Докладът представя текущото състояние на “облачните изчисления” и “облачните информационни атаки” в светлината на компютърната вирусология и информационната сигурност. Обсъдени са категориите “облачни възможни информационни атаки” и “облачни успешни информационни атаки”. Коментирана е архитектурата на “облачните изчисления” и основните компоненти, които изграждат тяхната инфраструктура, съответно “клиенти” (“clients”), „центрове за съхранение на данни“ (“datacenters”) и „разпределени сървъри“ (“dirstributed servers”). Коментирани са и услугите, които се предлагат от “облачните изчисления” – SaaS, HaaS и PaaS. Посочени са предимствата и недостатъците на компонентите и услугите по отношение на “облачните информационни атаки”. Направен е анализ на текущото състояние на “облачните информационни атаки” на територията на България, Балканския полуостров и Югоизточна Европа по отношение на компонентите и на услугите. Резултатите са представени под формата на 3D графични обекти. На края са направени съответните изводи и препоръки под формата на заключение.The paper presents the current situation of “cloud computing” and “cloud information attacks” in the light of computer virology and information security. The categories“cloud possible information attacks” and “cloud successful information attacks” are discussed. The architecture of “cloud computing” and the main components that make up its infrastructure – “clients”, “datacenters” and “dirstributed servers” are commented. The services offered by the “cloud computing” as SaaS, HaaS and PaaS are also commented. The advantages and disadvantages of the components and services with respect to the “cloud information attacks” are pointed. An analysis of the current situation of “cloud information attacks” at the area of Bulgaria, Balkan Peninsula and Sought-East Europe with respect to the components and services is made. The results are presented as 3D graphical objects. At the end in the part of conclusion the assessments and recommendations are presented.},
author = {Nickolov, Eugene, Polimirova, Dimitrina},
journal = {Union of Bulgarian Mathematicians},
keywords = {Cloud Computing},
language = {eng},
number = {1},
pages = {89-96},
publisher = {Union of Bulgarian Mathematicians},
title = {The Cloud Computing and Computer Virology “облачни изчисления” и компютърна вирусология},
url = {http://eudml.org/doc/250912},
volume = {40},
year = {2011},
}

TY - JOUR
AU - Nickolov, Eugene
AU - Polimirova, Dimitrina
TI - The Cloud Computing and Computer Virology “облачни изчисления” и компютърна вирусология
JO - Union of Bulgarian Mathematicians
PY - 2011
PB - Union of Bulgarian Mathematicians
VL - 40
IS - 1
SP - 89
EP - 96
AB - Евгений Николов, Димитрина Полимирова - Докладът представя текущото състояние на “облачните изчисления” и “облачните информационни атаки” в светлината на компютърната вирусология и информационната сигурност. Обсъдени са категориите “облачни възможни информационни атаки” и “облачни успешни информационни атаки”. Коментирана е архитектурата на “облачните изчисления” и основните компоненти, които изграждат тяхната инфраструктура, съответно “клиенти” (“clients”), „центрове за съхранение на данни“ (“datacenters”) и „разпределени сървъри“ (“dirstributed servers”). Коментирани са и услугите, които се предлагат от “облачните изчисления” – SaaS, HaaS и PaaS. Посочени са предимствата и недостатъците на компонентите и услугите по отношение на “облачните информационни атаки”. Направен е анализ на текущото състояние на “облачните информационни атаки” на територията на България, Балканския полуостров и Югоизточна Европа по отношение на компонентите и на услугите. Резултатите са представени под формата на 3D графични обекти. На края са направени съответните изводи и препоръки под формата на заключение.The paper presents the current situation of “cloud computing” and “cloud information attacks” in the light of computer virology and information security. The categories“cloud possible information attacks” and “cloud successful information attacks” are discussed. The architecture of “cloud computing” and the main components that make up its infrastructure – “clients”, “datacenters” and “dirstributed servers” are commented. The services offered by the “cloud computing” as SaaS, HaaS and PaaS are also commented. The advantages and disadvantages of the components and services with respect to the “cloud information attacks” are pointed. An analysis of the current situation of “cloud information attacks” at the area of Bulgaria, Balkan Peninsula and Sought-East Europe with respect to the components and services is made. The results are presented as 3D graphical objects. At the end in the part of conclusion the assessments and recommendations are presented.
LA - eng
KW - Cloud Computing
UR - http://eudml.org/doc/250912
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.