Оптимизация на учителския състав в училище Optimization of the Teacher’s Personal in the School

Баева, Силвия

Union of Bulgarian Mathematicians (2010)

 • Volume: 39, Issue: 1, page 250-256
 • ISSN: 1313-3330

Abstract

top
Silvia Baeva - In the Ministry of Education and Science’s system it has been talked about optimization of the school network; this optimization can be carried out in different directions and be supported by laws. An important aspect in the optimization of the school network is to reduce costs and increase overall efficiency in each school. We will formulate this aspect as a problem of the multicriteria decisions making and by appropriate numbers of methods and criteria it can be transformed to the problem of unicriterion optimization. This problem is separated into two stages: 1-th stage – determining the minimum number of classes in a school under certain statutory provisions for the size of each of them; 2-th stage – the appointment of a minimum number of teachers and achievement of maximal effectiveness of teaching and acquiring of knowledge and skills by students according to certain statutory provisions for teachers’ annual norms of subjects and number of hours in a particular subject area and the salaries of teachers. The achievement of maximum overall efficiency is a priority in all schools.В системата на МОМН се говори за оптимизиране на училищната мрежа, като това оптимизиране да се извърши в различни направления и да е обвързано със законовите разпоредби. Важен аспект в оптимизацията на училищната мрежа е намаляване на разходите и увеличаване на общата ефективност във всяко едно учебно заведение. Този аспект ще формулираме като задача на многокритериалното вземане на решения, като чрез подходящо изграждане на критерии и методи може да се трансформира до задача на еднокритериалната оптимизация. Тази задача се разделя на два етапа: I етап – определяне на минимален брой паралелки в едно учебно заведение при определени законови разпоредби за числеността на всяка една от тях [1]; II етап – назначаване на минимален брой учители и достигане на максимална ефективност на преподаване и придобиване на знания и умения у учениците също при определени законови разпоредби за годишните нормативи на учителите по учебните предмети, брой часове по даден учебен предмет в определен клас и заплати на учителите [1]. Постигането на максимална обща ефективност е приоритет във всички училища.

How to cite

top

Баева, Силвия. "Оптимизация на учителския състав в училище Optimization of the Teacher’s Personal in the School." Union of Bulgarian Mathematicians 39.1 (2010): 250-256. <http://eudml.org/doc/250932>.

@article{Баева2010,
abstract = {Silvia Baeva - In the Ministry of Education and Science’s system it has been talked about optimization of the school network; this optimization can be carried out in different directions and be supported by laws. An important aspect in the optimization of the school network is to reduce costs and increase overall efficiency in each school. We will formulate this aspect as a problem of the multicriteria decisions making and by appropriate numbers of methods and criteria it can be transformed to the problem of unicriterion optimization. This problem is separated into two stages: 1-th stage – determining the minimum number of classes in a school under certain statutory provisions for the size of each of them; 2-th stage – the appointment of a minimum number of teachers and achievement of maximal effectiveness of teaching and acquiring of knowledge and skills by students according to certain statutory provisions for teachers’ annual norms of subjects and number of hours in a particular subject area and the salaries of teachers. The achievement of maximum overall efficiency is a priority in all schools.В системата на МОМН се говори за оптимизиране на училищната мрежа, като това оптимизиране да се извърши в различни направления и да е обвързано със законовите разпоредби. Важен аспект в оптимизацията на училищната мрежа е намаляване на разходите и увеличаване на общата ефективност във всяко едно учебно заведение. Този аспект ще формулираме като задача на многокритериалното вземане на решения, като чрез подходящо изграждане на критерии и методи може да се трансформира до задача на еднокритериалната оптимизация. Тази задача се разделя на два етапа: I етап – определяне на минимален брой паралелки в едно учебно заведение при определени законови разпоредби за числеността на всяка една от тях [1]; II етап – назначаване на минимален брой учители и достигане на максимална ефективност на преподаване и придобиване на знания и умения у учениците също при определени законови разпоредби за годишните нормативи на учителите по учебните предмети, брой часове по даден учебен предмет в определен клас и заплати на учителите [1]. Постигането на максимална обща ефективност е приоритет във всички училища.},
author = {Баева, Силвия},
journal = {Union of Bulgarian Mathematicians},
keywords = {Образование по математика и информатика; Education in Mathematics and Informatics},
language = {bul},
number = {1},
pages = {250-256},
publisher = {Union of Bulgarian Mathematicians},
title = {Оптимизация на учителския състав в училище Optimization of the Teacher’s Personal in the School},
url = {http://eudml.org/doc/250932},
volume = {39},
year = {2010},
}

TY - JOUR
AU - Баева, Силвия
TI - Оптимизация на учителския състав в училище Optimization of the Teacher’s Personal in the School
JO - Union of Bulgarian Mathematicians
PY - 2010
PB - Union of Bulgarian Mathematicians
VL - 39
IS - 1
SP - 250
EP - 256
AB - Silvia Baeva - In the Ministry of Education and Science’s system it has been talked about optimization of the school network; this optimization can be carried out in different directions and be supported by laws. An important aspect in the optimization of the school network is to reduce costs and increase overall efficiency in each school. We will formulate this aspect as a problem of the multicriteria decisions making and by appropriate numbers of methods and criteria it can be transformed to the problem of unicriterion optimization. This problem is separated into two stages: 1-th stage – determining the minimum number of classes in a school under certain statutory provisions for the size of each of them; 2-th stage – the appointment of a minimum number of teachers and achievement of maximal effectiveness of teaching and acquiring of knowledge and skills by students according to certain statutory provisions for teachers’ annual norms of subjects and number of hours in a particular subject area and the salaries of teachers. The achievement of maximum overall efficiency is a priority in all schools.В системата на МОМН се говори за оптимизиране на училищната мрежа, като това оптимизиране да се извърши в различни направления и да е обвързано със законовите разпоредби. Важен аспект в оптимизацията на училищната мрежа е намаляване на разходите и увеличаване на общата ефективност във всяко едно учебно заведение. Този аспект ще формулираме като задача на многокритериалното вземане на решения, като чрез подходящо изграждане на критерии и методи може да се трансформира до задача на еднокритериалната оптимизация. Тази задача се разделя на два етапа: I етап – определяне на минимален брой паралелки в едно учебно заведение при определени законови разпоредби за числеността на всяка една от тях [1]; II етап – назначаване на минимален брой учители и достигане на максимална ефективност на преподаване и придобиване на знания и умения у учениците също при определени законови разпоредби за годишните нормативи на учителите по учебните предмети, брой часове по даден учебен предмет в определен клас и заплати на учителите [1]. Постигането на максимална обща ефективност е приоритет във всички училища.
LA - bul
KW - Образование по математика и информатика; Education in Mathematics and Informatics
UR - http://eudml.org/doc/250932
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.