Semantic and syntactic analysis of the additive and multiplicative compare word problems

Elżbieta Mrożek

Didactica Mathematicae (2013)

 • Volume: 35
 • ISSN: 0208-8916

Abstract

top
Zadania tekstowe na porównywanie różnicowe i ilorazowe są specyficznie trudne.Źródła tych trudności mogą tkwić inherentnie w naturze zadań, a takżewynikać z niewłaściwych metod nauczania.W pracy doktorskiej zaprezentowałam propozycję zmiany dotychczasowychmetod nauczania porównywania różnicowego i ilorazowego – poprzezwprowadzenie nauczania opartego na podejściu konstruktywistycznym. Zmianata polega na tym, że na początku nauki szkolnej wprowadza się dzieciw zagadnienia dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego na manipulowanychkonkretach i łatwych liczbach.Porównywanie różnicowe w koncepcji konstruktywistycznej powinno wywodzićsię z aktywności uczniów na początku nauki szkolnej związanych z przyporządkowaniemwzajemnie jednoznacznym przy okazji porównywania liczebnościzbiorów. Natomiast porównywanie ilorazowe powinno wywodzićsię z czynności uczniów, nawiązujących do mierzenia długości przez wielokrotneprzykładanie danej miarki (np. patyczka) do mierzonego przedmiotu.Głównym celem pracy doktorskiej było zbadanie następujących hipotez:() Istotnym czynnikiem wpływającym na niezadowalające wyniki nauczaniazadań na porównywanie różnicowe i ilorazowe jest niewłaściwa tradycyjnametodyka nauczania takich zadań.() Można istotnie poprawić wyniki nauczania odchodząc od tradycyjnejmetodyki i zastępując ją metodyką opartą na podejściu konstruktywistycznym.Należy położyć większy nacisk na aspekty semantyczne zadań,na konstruowanie znaczeń w umysłach uczniów, a zmniejszając naciskna aspekty syntaktyczne (jakkolwiek powinna być zachowana równowagapomiędzy nimi).W związku z tak postawionymi hipotezami, przeprowadziłam następującebadania:(1) Badanie opanowania porównywania różnicowego i ilorazowego przez uczniówrozpoczynających naukę w klasie IV (tradycyjnie nauczanych).(2) Badanie uczniów rozpoczynających naukę w klasie I, dotyczące wprowadzeniaw porównywanie różncowe wprost z porównywania liczebnościzbiorów na konkretach.(3) Badanie uczniów kończących klasę II, dotyczące wprowadzania uczniaw porównywanie ilorazowe wprost z mieszczenia na konkretach.Wyniki dotyczące konstruktywistycznej propedeutyki nauczania porównywaniaróżnicowego i ilorazowego okazały się optymistyczne. Prawie wszyscyuczniowie poradzili sobie w prostych sytuacjach z odpowiedzią na pytanie:O ile więcej?, pomimo że nie uczyli się tych zagadnień w szkole. Sugerujeto, że uczniowie rozpoczynający naukę w klasie I mają już pewną pozaszkolnąwiedzę osobistą na ten temat. Badani uczniowie doskonale poradzili sobierównież z zadaniami na porównywanie ilorazowe powiązane z mieszczeniem

How to cite

top

Elżbieta Mrożek. "Semantic and syntactic analysis of the additive and multiplicative compare word problems." Didactica Mathematicae 35 (2013): null. <http://eudml.org/doc/292856>.

@article{ElżbietaMrożek2013,
abstract = {Zadania tekstowe na porównywanie różnicowe i ilorazowe są specyficznie trudne.Źródła tych trudności mogą tkwić inherentnie w naturze zadań, a takżewynikać z niewłaściwych metod nauczania.W pracy doktorskiej zaprezentowałam propozycję zmiany dotychczasowychmetod nauczania porównywania różnicowego i ilorazowego – poprzezwprowadzenie nauczania opartego na podejściu konstruktywistycznym. Zmianata polega na tym, że na początku nauki szkolnej wprowadza się dzieciw zagadnienia dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego na manipulowanychkonkretach i łatwych liczbach.Porównywanie różnicowe w koncepcji konstruktywistycznej powinno wywodzićsię z aktywności uczniów na początku nauki szkolnej związanych z przyporządkowaniemwzajemnie jednoznacznym przy okazji porównywania liczebnościzbiorów. Natomiast porównywanie ilorazowe powinno wywodzićsię z czynności uczniów, nawiązujących do mierzenia długości przez wielokrotneprzykładanie danej miarki (np. patyczka) do mierzonego przedmiotu.Głównym celem pracy doktorskiej było zbadanie następujących hipotez:() Istotnym czynnikiem wpływającym na niezadowalające wyniki nauczaniazadań na porównywanie różnicowe i ilorazowe jest niewłaściwa tradycyjnametodyka nauczania takich zadań.() Można istotnie poprawić wyniki nauczania odchodząc od tradycyjnejmetodyki i zastępując ją metodyką opartą na podejściu konstruktywistycznym.Należy położyć większy nacisk na aspekty semantyczne zadań,na konstruowanie znaczeń w umysłach uczniów, a zmniejszając naciskna aspekty syntaktyczne (jakkolwiek powinna być zachowana równowagapomiędzy nimi).W związku z tak postawionymi hipotezami, przeprowadziłam następującebadania:(1) Badanie opanowania porównywania różnicowego i ilorazowego przez uczniówrozpoczynających naukę w klasie IV (tradycyjnie nauczanych).(2) Badanie uczniów rozpoczynających naukę w klasie I, dotyczące wprowadzeniaw porównywanie różncowe wprost z porównywania liczebnościzbiorów na konkretach.(3) Badanie uczniów kończących klasę II, dotyczące wprowadzania uczniaw porównywanie ilorazowe wprost z mieszczenia na konkretach.Wyniki dotyczące konstruktywistycznej propedeutyki nauczania porównywaniaróżnicowego i ilorazowego okazały się optymistyczne. Prawie wszyscyuczniowie poradzili sobie w prostych sytuacjach z odpowiedzią na pytanie:O ile więcej?, pomimo że nie uczyli się tych zagadnień w szkole. Sugerujeto, że uczniowie rozpoczynający naukę w klasie I mają już pewną pozaszkolnąwiedzę osobistą na ten temat. Badani uczniowie doskonale poradzili sobierównież z zadaniami na porównywanie ilorazowe powiązane z mieszczeniem},
author = {Elżbieta Mrożek},
journal = {Didactica Mathematicae},
keywords = {},
language = {pol},
pages = {null},
title = {Semantic and syntactic analysis of the additive and multiplicative compare word problems},
url = {http://eudml.org/doc/292856},
volume = {35},
year = {2013},
}

TY - JOUR
AU - Elżbieta Mrożek
TI - Semantic and syntactic analysis of the additive and multiplicative compare word problems
JO - Didactica Mathematicae
PY - 2013
VL - 35
SP - null
AB - Zadania tekstowe na porównywanie różnicowe i ilorazowe są specyficznie trudne.Źródła tych trudności mogą tkwić inherentnie w naturze zadań, a takżewynikać z niewłaściwych metod nauczania.W pracy doktorskiej zaprezentowałam propozycję zmiany dotychczasowychmetod nauczania porównywania różnicowego i ilorazowego – poprzezwprowadzenie nauczania opartego na podejściu konstruktywistycznym. Zmianata polega na tym, że na początku nauki szkolnej wprowadza się dzieciw zagadnienia dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego na manipulowanychkonkretach i łatwych liczbach.Porównywanie różnicowe w koncepcji konstruktywistycznej powinno wywodzićsię z aktywności uczniów na początku nauki szkolnej związanych z przyporządkowaniemwzajemnie jednoznacznym przy okazji porównywania liczebnościzbiorów. Natomiast porównywanie ilorazowe powinno wywodzićsię z czynności uczniów, nawiązujących do mierzenia długości przez wielokrotneprzykładanie danej miarki (np. patyczka) do mierzonego przedmiotu.Głównym celem pracy doktorskiej było zbadanie następujących hipotez:() Istotnym czynnikiem wpływającym na niezadowalające wyniki nauczaniazadań na porównywanie różnicowe i ilorazowe jest niewłaściwa tradycyjnametodyka nauczania takich zadań.() Można istotnie poprawić wyniki nauczania odchodząc od tradycyjnejmetodyki i zastępując ją metodyką opartą na podejściu konstruktywistycznym.Należy położyć większy nacisk na aspekty semantyczne zadań,na konstruowanie znaczeń w umysłach uczniów, a zmniejszając naciskna aspekty syntaktyczne (jakkolwiek powinna być zachowana równowagapomiędzy nimi).W związku z tak postawionymi hipotezami, przeprowadziłam następującebadania:(1) Badanie opanowania porównywania różnicowego i ilorazowego przez uczniówrozpoczynających naukę w klasie IV (tradycyjnie nauczanych).(2) Badanie uczniów rozpoczynających naukę w klasie I, dotyczące wprowadzeniaw porównywanie różncowe wprost z porównywania liczebnościzbiorów na konkretach.(3) Badanie uczniów kończących klasę II, dotyczące wprowadzania uczniaw porównywanie ilorazowe wprost z mieszczenia na konkretach.Wyniki dotyczące konstruktywistycznej propedeutyki nauczania porównywaniaróżnicowego i ilorazowego okazały się optymistyczne. Prawie wszyscyuczniowie poradzili sobie w prostych sytuacjach z odpowiedzią na pytanie:O ile więcej?, pomimo że nie uczyli się tych zagadnień w szkole. Sugerujeto, że uczniowie rozpoczynający naukę w klasie I mają już pewną pozaszkolnąwiedzę osobistą na ten temat. Badani uczniowie doskonale poradzili sobierównież z zadaniami na porównywanie ilorazowe powiązane z mieszczeniem
LA - pol
KW -
UR - http://eudml.org/doc/292856
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.