Economic aspects of suburbanization in the agglomeration of Rzeszow

Agnieszka Łuków

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica (2017)

 • Volume: 10, page 24-32
 • ISSN: 2084-5456

Abstract

top
One of the features of urbanization, characteristic of large and major cities in different regions of the world, is the process of suburbanization (development of the suburbs and the expansion of housing and services to rural areas). In Poland, research on the process of urbanization (including suburbanization), intensified especially after the systemic transformation of 1989. Suburbanization is considered in four aspects: demographic, social, spatial and economic. Economic suburbanization manifested through the abandonment of agricultural occupations and the shift to services sector. This process is reflected in the movement of both people and businesses from the central city to a suburban area and an increase in the number of people employed in non-agricultural professions. The author analyzes the development of the process of suburbanization and economic functioning of the city of Rzeszow and its surroundings – the Rzeszow agglomeration. The aim of the article is to show the changes that have taken place during the processes of suburbanisation in Rzeszow agglomeration.

How to cite

top

Agnieszka Łuków. "Ekonomiczne aspekty suburbanizacji aglomeracji rzeszowskiej." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 10 (2017): 24-32. <http://eudml.org/doc/296457>.

@article{AgnieszkaŁuków2017,
abstract = {Jedną z cech współczesnej urbanizacji, charakterystyczną dla wielkich i dużych miast w różnych regionach świata, jest proces suburbanizacji, czyli rozwoju rozległych przedmieść oraz ekspansja zabudowy mieszkaniowej i usługowej na tereny wiejskie, często daleko poza kraniec zwartej strefy zabudowy miejskiej. W Polsce badania nad procesem urbanizacji (w tym suburbanizacji), nasiliły się szczególnie po transformacji ustrojowo–gospodarczej 1989 roku. Suburbanizacja rozpatrywana jest zazwyczaj w czterech aspektach: demograficznym, społecznym, przestrzennym i ekonomicznym. Suburbanizacja ekonomiczna przejawia się odchodzeniem od zawodów rolniczych i przechodzeniem do sektora usług. Proces ten uwidacznia się w przemieszczaniu się zarówno ludności jak i podmiotów gospodarczych z miasta centralnego do strefy podmiejskiej oraz wzroście liczby ludności zatrudnionej w zawodach pozarolniczych. W niniejszych rozważaniach podjęto próbę analizy rozwoju procesu suburbanizacji ekonomicznej i funkcjonowania miasta Rzeszowa oraz jego otoczenia – aglomeracji rzeszowskiej. Celem artykułu jest ukazanie zmian, które dokonały się w zakresie roli i znaczenia głównych sektorów gospodarki, w świetle zachodzących procesów suburbanizacyjnych aglomeracji rzeszowskiej.},
author = {Agnieszka Łuków},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica},
keywords = {aglomeracja rzeszowska; Rzeszów; suburbanizacja ekonomiczna},
language = {pol},
pages = {24-32},
title = {Ekonomiczne aspekty suburbanizacji aglomeracji rzeszowskiej},
url = {http://eudml.org/doc/296457},
volume = {10},
year = {2017},
}

TY - JOUR
AU - Agnieszka Łuków
TI - Ekonomiczne aspekty suburbanizacji aglomeracji rzeszowskiej
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica
PY - 2017
VL - 10
SP - 24
EP - 32
AB - Jedną z cech współczesnej urbanizacji, charakterystyczną dla wielkich i dużych miast w różnych regionach świata, jest proces suburbanizacji, czyli rozwoju rozległych przedmieść oraz ekspansja zabudowy mieszkaniowej i usługowej na tereny wiejskie, często daleko poza kraniec zwartej strefy zabudowy miejskiej. W Polsce badania nad procesem urbanizacji (w tym suburbanizacji), nasiliły się szczególnie po transformacji ustrojowo–gospodarczej 1989 roku. Suburbanizacja rozpatrywana jest zazwyczaj w czterech aspektach: demograficznym, społecznym, przestrzennym i ekonomicznym. Suburbanizacja ekonomiczna przejawia się odchodzeniem od zawodów rolniczych i przechodzeniem do sektora usług. Proces ten uwidacznia się w przemieszczaniu się zarówno ludności jak i podmiotów gospodarczych z miasta centralnego do strefy podmiejskiej oraz wzroście liczby ludności zatrudnionej w zawodach pozarolniczych. W niniejszych rozważaniach podjęto próbę analizy rozwoju procesu suburbanizacji ekonomicznej i funkcjonowania miasta Rzeszowa oraz jego otoczenia – aglomeracji rzeszowskiej. Celem artykułu jest ukazanie zmian, które dokonały się w zakresie roli i znaczenia głównych sektorów gospodarki, w świetle zachodzących procesów suburbanizacyjnych aglomeracji rzeszowskiej.
LA - pol
KW - aglomeracja rzeszowska; Rzeszów; suburbanizacja ekonomiczna
UR - http://eudml.org/doc/296457
ER -

References

top
 1. Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J., Marcińczak, S., Siejkowska, A. (2010). Dynamika i skutki procesów urbanizacji w regionach miejskich po 1990 roku na przykładzie regionu miejskiego Łodzi. Łódź: Wydawnictwo UŁ. 
 2. Kopacz, I. (2009). Rozwój przedsiębiorczości w strefie podmiejskiej Kielc w warunkach transformacji gospodarczej. Przedsiębiorczość–Edukacja, 5, 297–309. 
 3. Kudełko, J. (red.) (2007). Uwarunkowania rozwoju Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego. Prace Komisji Nauk Ekonomicznych Sekcja Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych, 25. 
 4. Kurek, S., Gałka, J., Wójtowicz, M. (2014). Wpływ suburbanizacji na przemiany wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP. 
 5. Lisowski, A., Grochowski, M. (2009). Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje. Ekspertyzy do Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 217–281. 
 6. Maik, W. (1997). Geografia osadnictwa, ludności i turyzmu wobec transformacji systemowej. Toruń: Wydawnictwo UMK. 
 7. Małek, J. (2011). Historyczne i współczesne uwarunkowania procesów suburbanizacji. Przestrzeń i forma, 16, 431–442. 
 8. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego (2002) 
 9. Śleszyński, P. (2013). Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw. Przegląd Geograficzny, 2(85), 173–197. 
 10. Węcławowicz, G. (2003). Geografia społeczna miast. Warszawa: PWN. 
 11. Winiarczyk-Raźniak, A., Raźniak, P. (2012). Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP. 
 12. http://monitoruj.podkarpackie.pl 
 13. http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/rozszerzenie-granic-miasta/jak-roslo-nasze-miasto 
 14. http://www.stat.gov.pl/bdl 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.