The perception of the illustrations of geography and nature – in-depth analysis of the issue

Paweł Wojtanowicz

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica (2014)

 • Volume: 6, page 242-260
 • ISSN: 2084-5456

Abstract

top
Images are widely used in education. This is justified by both psychology and didactics. In the course of teaching–learning visual perception is usually a process intended, planned and undertaken for a specific purpose, leading to the development of observation skills. This is one of the basic methods for testing and understanding of natural phenomena and processes. Progress that a pupil makes in the course of the development of perceptual processes leads to the formation in the mind of a fuller picture of reality. The author tries to make the assessment of images used in the teaching–learning of geography and Natural Science.

How to cite

top

Paweł Wojtanowicz. "Percepcja materiału ilustracyjnego z geografii i przyrody – rozbiór na czynniki pierwsze." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 6 (2014): 242-260. <http://eudml.org/doc/296536>.

@article{PawełWojtanowicz2014,
abstract = {Obrazy posiadają szerokie zastosowanie w edukacji. Ma to swoje uzasadnienie zarówno psychologiczne, jak i dydaktyczne. W toku nauczania–uczenia się spostrzeganie wzrokowe z reguły jest procesem zamierzonym, planowanym, podjętym w określonym celu. Prowadzi do kształtowania umiejętności obserwacji, a ta jest jedną z podstawowych metod badania oraz zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych. Postępy, jakie uczeń czyni w toku rozwoju procesów percepcji, prowadzą do kształtowania w umyśle coraz pełniejszego obrazu rzeczywistości. Autor dokonał oceny środków obrazowych wykorzystywanych w procesie nauczania–uczenia się geografii i przyrody.},
author = {Paweł Wojtanowicz},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica},
keywords = {edukacja; geografia; ilustracja; infografika; obraz; percepcja},
language = {pol},
pages = {242-260},
title = {Percepcja materiału ilustracyjnego z geografii i przyrody – rozbiór na czynniki pierwsze},
url = {http://eudml.org/doc/296536},
volume = {6},
year = {2014},
}

TY - JOUR
AU - Paweł Wojtanowicz
TI - Percepcja materiału ilustracyjnego z geografii i przyrody – rozbiór na czynniki pierwsze
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica
PY - 2014
VL - 6
SP - 242
EP - 260
AB - Obrazy posiadają szerokie zastosowanie w edukacji. Ma to swoje uzasadnienie zarówno psychologiczne, jak i dydaktyczne. W toku nauczania–uczenia się spostrzeganie wzrokowe z reguły jest procesem zamierzonym, planowanym, podjętym w określonym celu. Prowadzi do kształtowania umiejętności obserwacji, a ta jest jedną z podstawowych metod badania oraz zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych. Postępy, jakie uczeń czyni w toku rozwoju procesów percepcji, prowadzą do kształtowania w umyśle coraz pełniejszego obrazu rzeczywistości. Autor dokonał oceny środków obrazowych wykorzystywanych w procesie nauczania–uczenia się geografii i przyrody.
LA - pol
KW - edukacja; geografia; ilustracja; infografika; obraz; percepcja
UR - http://eudml.org/doc/296536
ER -

References

top
 1. Augustyniak, M. (1997). Dynamiczne oblicze Ziemi w polskich podręcznikach geografii. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 
 2. Berezowski, E. (1948). Stosowanie obrazu i opisu przy nauczaniu geografii w szkole podstawowej. Geografia w Szkole, 1(4), 32–36. 
 3. Chałubińska, A. (1954). Wykład metodyki geografii w zakładzie kształcenia nauczycieli. Geografia w Szkole, 7(4), 187–191. 
 4. Czekańska, M. (1964). Zarys metodyki geografii. Warszawa: PZWS. 
 5. Flis, J. (1982). Pojęcia i ich kształtowanie w toku nauczania geografii w szkole ogólnokształcącej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP. 
 6. Grzegorczyk, A. (red.) (1996). Aktualizacje encyklopedyczne. Suplement do Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Gutenberga. Tom 4. Kultura i Sztuka. Poznań: Wyd. Kurpisz s.c. 
 7. Hrabyk, P., Sawicki, L. (1921). Metodyka Geografji dla szkoły powszechnej oparta na podręcznikach L. Sawickiego. Stopień I–III. Kraków. 
 8. Kruszewski, K. (1995). Nauczanie i uczenie się faktów, pojęć, zasad. W: K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Warszawa: PWN, 104–120. 
 9. Kupisiewicz, Cz. (1995). Podstawy dydaktyki ogólnej. Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”. 
 10. Leszkowicz, M. (2011). Odczytywanie struktury infografiki. W: M. Kluza (red.), Wizualizacja wiedzy. Od Biblia Pauperum do hipertekstu. Lublin: Portal WiE, 303–311. 
 11. Licińska, D. (2001). O źródłach wiedzy geograficznej i ich wykorzystaniu. Geografia w gimnazjum. Zeszyt 1. Toruń: SOP. 
 12. Lindsay, P.H., Norman, D.A. (1984). Procesy przetwarzania informacji u człowieka: wprowadzenie do psychologii. Warszawa: PWN. 
 13. Łapińska, R., Żebrowska, M. (1975). Wiek dorastania. W: M. Żebrowska (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Warszawa: PWN, 664–794. 
 14. Maruszewski, T. (2002). Psychologia poznania. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 
 15. Michalczyk, J. (1990). Gustaw Wuttke jako dydaktyk. Lublin: Wyd. UMCS. 
 16. Neytchev, P. (2001). Mapa a nowoczesne środki przekazu informacji. W: K. Furmańczyk (red.), Mapa w systemach komputerowych. Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych. T. 23. Szczecin: Książnica Pomorska, 39–48. 
 17. Nowak, M. (1999). Modelowy podręcznik szkolny do nauczania geografii regionalnej świata. W: Nauki geograficzne a edukacja społeczna. Tom 2. Problemy nauczania geografii. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 113–117. 
 18. Okoń, W. (1998). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak. 
 19. Pietras, M. (2003). Czy nauczanie geografii w szkołach ponadgimnazjalnych pomaga przejść z dzieciństwa w dorosłość? W: A. Hibszer (red.), XI Forum Dyskusyjne. Nauczanie geografii w szkole ponadgimnazjalnej. Sosnowiec: PTG Odział Katowicki, 13–20. 
 20. Przetacznik-Gierowska, M., Ziemowit, W. (1998). Psychologia wychowawcza, tom 1. Warszawa: PWN. 
 21. Przetacznikowa, M. (1971). Rozwój i wychowanie dzieci i młodzieży w średnim wieku szkolnym. Warszawa: Biblioteka Wiedzy Pedagogicznej. 
 22. Przetacznikowa, M., Makiełło-Jarża, G. (1977). Psychologia rozwojowa. Warszawa: WSiP. 
 23. Pulinowa, M., Jajeśnica, J. (1985). Sposób analizy ilustracji tabel w szkolnych podręcznikach geografii. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 761, 37–63. 
 24. Rodzoś, J. (2002). Koncepcja szkolnej geografii regionalnej w dorobku twórczym Michała Janiszewskiego. Lublin: Wydawnictwo UMCS. 
 25. Romer, E. (1967). O nauczaniu geografii. Geografia w Szkole, 20(3), 97–108. 
 26. Searl, J.R. (1995). Intencjonalność percepcji. W: B. Chwedeńczuk (red.), Fragmenty filozofii analitycznej. Tom III. Filozofia percepcji. Warszawa: Wydawnictwo Spacja, 223–263. 
 27. Skrzypczak, J. (red.) (1997). Aktualizacje encyklopedyczne. Suplement do Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Gutenberga. Tom 6. Technika. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz s.c. 
 28. Sternberg, R.J. (2001). Psychologia poznawcza. Warszawa: WSiP S.A. 
 29. Strzałka, J. (red.) (1996). Aktualizacje encyklopedyczne. Suplement do Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Gutenberga. Tom 3. Życie. Poznań: Wyd. Kurpisz s.c. 
 30. Szczęsna, J., Wojtanowicz, P. (2004). Rola środków obrazowych w procesie percepcji treści geograficznych. Annales UMCS, sec. B, vol. LIX, 283–296. 
 31. Wadsworth, B.J. (1998). Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka. Warszawa: WSiP S.A. 
 32. Wilczyńska-Wołoszyn, M.M. (1990). Ilustracje i ich wykorzystanie w nauczaniu. W: A. Dylikowa (red.), Dydaktyka geografii w szkole podstawowej. Warszawa: WSiP, 113–128. 
 33. Wojtanowicz, P. (2005). Ocena środków obrazowych względem możliwości percepcyjnych ucznia na przykładzie wybranych ilustracji. Praca doktorska (maszynopis). Lublin: UMCS. 
 34. Wolska, A. (2000). Spostrzeganie. W: A. Wolska (red.), Mózgowa organizacja czynności psychicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 67–77. 
 35. Wołoszynowa, L. (1965). Rozwój psychiczny dzieci i młodzieży. W: B. Suchodolski (red.), Zarys pedagogiki. Tom I. Warszawa: PWN, 408–554. 
 36. Wołoszynowa, L. (1975). Młodszy wiek szkolny. W: M. Żebrowska (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Warszawa: PWN, 522–663. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.