Maximum sums of daily precipitation in Ojców (Prądnik Valley)

Eligiusz Brzeźniak

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica (2010)

 • Volume: 1, page 160-167
 • ISSN: 2084-5456

Abstract

top
The analysis of multiannual variability of maximum sums of daily precipitation was based on a 20 years-long observation series (1990–2009) from Ojców-Park Zamkowy observation point, situated in the Prądnik river valley, and maintained by the Ojców National Park. Methods of descriptive statistics, namely average values, including 5-days and 5-hours moving averages, extremal values and dispersion indices were used in the analysis (Fig. 1, 2).An attempt at determining the basic characteristics of precipitation variability on a regional scale has shown a marked instability of the temporal precipitation series controlled by circulation processes and local conditions. Non-periodic fluctuations are manifest in the results of the frequency analysis of maximum daily precipitation. The highest was the frequency of low, moderate and high precipitation (daily sums < 20 mm), the lowest (0.34%) was the frequency of very high precipitation. Precipitation sum higher than 60 mm was noted twice, in 1995 and 2007 year. The variability of precipitation in the Prądnik Valley is controlled by the intensity of cyclonic circulation, especially of the baric trough (Bc) and advection of polar maritime air mass (PPm).

How to cite

top

Eligiusz Brzeźniak. "Maksymalne sumy dobowe opadów w Ojcowie (Dolina Prądnika)." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 1 (2010): 160-167. <http://eudml.org/doc/296551>.

@article{EligiuszBrzeźniak2010,
author = {Eligiusz Brzeźniak},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica},
keywords = {zmienność klimatu; maksymalna suma dobowa opadów; Dolina Prądnika},
language = {pol},
pages = {160-167},
title = {Maksymalne sumy dobowe opadów w Ojcowie (Dolina Prądnika)},
url = {http://eudml.org/doc/296551},
volume = {1},
year = {2010},
}

TY - JOUR
AU - Eligiusz Brzeźniak
TI - Maksymalne sumy dobowe opadów w Ojcowie (Dolina Prądnika)
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica
PY - 2010
VL - 1
SP - 160
EP - 167
LA - pol
KW - zmienność klimatu; maksymalna suma dobowa opadów; Dolina Prądnika
UR - http://eudml.org/doc/296551
ER -

References

top
 1. Brzeźniak E., 2009a, Struktura czasowa opadów atmosferycznych w Ojcowie, Prądnik. Prace Muz. Szafera, t. 19, s. 53–66. 
 2. Brzeźniak E., 1999b, Zróżnicowanie sum dobowych opadów w Ojcowie, Prądnik. Prace Muz. Szafera, 2, t. 19, s. 61–68. 
 3. Brzeźniak E., Partyka J., 2008, Warunki klimatyczne Ojcowskiego Parku Narodowego, [w:] Klasa A., Partyka J. (red.), Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda, Wyd. OPN, Ojców, s. 121–136. 
 4. Cebulak E., 1992, Maksymalne opady atmosferyczne w dorzeczu górnej Wisły, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, z. 90, s. 79–96. 
 5. Cebulak E., 1998, Przegląd opadów ekstremalnych, które wywołały powodzie w XX wieku w dorzeczu górnej Wisły. Konferencja naukowa w Krakowie 7–9 maja 1998, Wyd. Oddz. PAN, Kraków, s. 21–37. 
 6. Jażdżewska I., 2003, Statystyka dla geografów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 215. 
 7. Klein J., 1974, Mezo- i mikroklimat Ojcowskiego parku Narodowego, Studia Naturae, seria A, nr 8, ss. 105. 
 8. Kożuchowski K., 1985, Zmienność opadów atmosferycznych w Polsce w stuleciu 1881–1980. Acta Geographica Lodziensia, nr 48, ss. 158. 
 9. Niedźwiedź T., 2010, Kalendarz typów cyrkulacji atmosfery dla Polski południowej – zbiór komputerowy, Uniwersytet Śląski, Katedra Klimatologii, Sosnowiec. 
 10. Twardosz R., 2000, Wieloletnia zmienność sum dobowych opadów w Krakowie w powiązaniu z sytuacjami synoptycznymi, [w:] Obrębska-Starklowa B. (red.), Studies in Physical Geography, Prace Geograficzne Instytutu Geografii UJ, nr 105, s. 19–71. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.