Demographic, social and spatial determinants of development of Jaworze commune (Silesian Voivodeship)

Monika Olberek-Żyła

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica (2014)

 • Volume: 7, page 95-107
 • ISSN: 2084-5456

Abstract

top
The author’s aim was to recognize the dynamics of population and net migration in Jaworze against the other communes of the Bielsko-Biala agglomeration and to identify inflow directions to this commune. Since 1989, the process of urbanization, has spread over most of the western part of the agglomeration, which contributed to the rapid development of Jaworze during the 1990s. Jaworze, located in the immediate vicinity of Bielsko-Biala, has high natural values . In terms of the residential attractiveness this municipality is one of the top rated ones in the whole voivodeship. Therefore, it is an area of inflow of migrants not only from Bielsko-Biala, but also from other parts of the region, including the Katowice conurbation. It is suggested that the Jaworze commune has reached maximum migration load from the point of view of the resources of land available for housing. However, this requires empirical verification.

How to cite

top

Monika Olberek-Żyła. "Demograficzno-społeczne oraz przestrzenne uwarunkowania rozwojowe gminy Jaworze (woj. śląskie)." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 7 (2014): 95-107. <http://eudml.org/doc/296554>.

@article{MonikaOlberek2014,
abstract = {Celem autorki było rozpoznanie dynamiki zaludnienia i salda migracji w gminie Jaworze na tle pozostałych gmin aglomeracji Bielska-Białej oraz identyfikacja kierunków napływu ludności do tej gminy. Po 1989 r. proces urbanizacji wyraźnie objął zachodnią część aglomeracji bielskiej, co przyczyniło się do szybkiego rozwoju Jaworza w latach 90. XX w. Gmina ta, położona w bezpośrednim sąsiedztwie Bielska-Białej, ma duże walory przyrodnicze, a pod względem atrakcyjności rezydencjalnej jest jedną z najwyżej ocenionych gmin w województwie śląskim. Stanowi więc obszar napływu migrantów nie tylko z Bielska-Białej, lecz również z innych części regionu, m.in. z konurbacji katowickiej. Istnieją przesłanki sugerujące, że gmina Jaworze osiąga już maksimum obciążenia migracyjnego z punktu widzenia zasobu wolnych terenów pod zabudowę mieszkaniową – co wymaga jednak empirycznej weryfikacji.},
author = {Monika Olberek-Żyła},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica},
keywords = {aglomeracja Bielska-Białej; dynamika zaludnienia; gmina Jaworze; migracje; suburbanizacja},
language = {pol},
pages = {95-107},
title = {Demograficzno-społeczne oraz przestrzenne uwarunkowania rozwojowe gminy Jaworze (woj. śląskie)},
url = {http://eudml.org/doc/296554},
volume = {7},
year = {2014},
}

TY - JOUR
AU - Monika Olberek-Żyła
TI - Demograficzno-społeczne oraz przestrzenne uwarunkowania rozwojowe gminy Jaworze (woj. śląskie)
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica
PY - 2014
VL - 7
SP - 95
EP - 107
AB - Celem autorki było rozpoznanie dynamiki zaludnienia i salda migracji w gminie Jaworze na tle pozostałych gmin aglomeracji Bielska-Białej oraz identyfikacja kierunków napływu ludności do tej gminy. Po 1989 r. proces urbanizacji wyraźnie objął zachodnią część aglomeracji bielskiej, co przyczyniło się do szybkiego rozwoju Jaworza w latach 90. XX w. Gmina ta, położona w bezpośrednim sąsiedztwie Bielska-Białej, ma duże walory przyrodnicze, a pod względem atrakcyjności rezydencjalnej jest jedną z najwyżej ocenionych gmin w województwie śląskim. Stanowi więc obszar napływu migrantów nie tylko z Bielska-Białej, lecz również z innych części regionu, m.in. z konurbacji katowickiej. Istnieją przesłanki sugerujące, że gmina Jaworze osiąga już maksimum obciążenia migracyjnego z punktu widzenia zasobu wolnych terenów pod zabudowę mieszkaniową – co wymaga jednak empirycznej weryfikacji.
LA - pol
KW - aglomeracja Bielska-Białej; dynamika zaludnienia; gmina Jaworze; migracje; suburbanizacja
UR - http://eudml.org/doc/296554
ER -

References

top
 1. Bank Danych Lokalnych GUS. 
 2. Beim, M. (2007). Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej w wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i automatów komórkowych. Rozprawa doktorska. Poznań. 
 3. Kłosowski, F., Krzysztofik, R., Spórna, T. (2011). Cechy specyficzne umiastowienia województwa śląskiego na przełomie XX i XXI wieku. W: K. Marciniak, K. Sikora, D. Sokołowski (red.), Koncepcje i problemy badawcze geografii. Profesorowi Wiesławowi Maikowi w 70-lecie urodzin. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 251–264. 
 4. Kłosowski, F., Pytel, S., Runge, A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko, E. (2013). Rynek pracy w podregionie bielskim. Sosnowiec. 
 5. Korcelli, P. (1995). Aglomeracje miejskie w procesie transformacji. Zeszyty Naukowe IGiPZ PAN, nr 41. 
 6. Krzysztofik, R. (2008). Aglomeracje miejskie. W: M. Tkocz (red.), Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski 
 7. Lisowski, A., Grochowski, M. (2007). Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje. Opracowanie przygotowane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Warszawa. 
 8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Jaworze – plan C. (2013). 
 9. Mika, M. (2004). Turystyka a przemiany środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego. Kraków: IGiGP UJ. 
 10. Ouředníček, M. (2007). Differential Suburban Development in the Prague Urban Region. Geografiska Annaler, 89B(2). 
 11. Roik, J. (2010). Dzieje Jaworza na przestrzeni wieków. Jaworze: Urząd Gminy Jaworze. 
 12. Runge, J., Kłosowski, F. (2011). Changes in population and economy in Śląskie voivodship in the context of the suburbanization process. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 16. 
 13. Spórna, T. (2012). Modele przemian urbanizacyjnych w województwie śląskim. Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego nr 72. Sosnowiec. 
 14. Strategia rozwoju Gminy Jaworze. (2000). 
 15. Strategia rozwoju gminy Jasienica na lata 2008–2015. (2008). Jasienica. 
 16. Trząski, L. (red.). (2012). Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego – scenariusze 2050. Katowice: GIG. 
 17. Węcławowicz, G. (2003). Geografia społeczna miast. Warszawa: PWN. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.