Quest trails in urban areas – Cracow case study

Witold Warcholik

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica (2019)

 • Volume: 13, page 97-110
 • ISSN: 2084-5456

Abstract

top
Questing, introduced in mid-90s is considered a relatively novel, innovative form of recreation, sightseeing, creating tourist product and regional education. This paper discusses Cracow’s offer of questing trails as an effective form of city sightseeing and attempts to assess the attractiveness of questing based on the perceptions of participants in a quest project created and shared by the author. A relatively modest offer of freely accessible quests in Cracow, a large urban area and major tourist centre, does not follow current trends in terms of trail numbers or rates of delineating new questing trails. The assumption that new questing trails are created mainly to promote less known elements of the city’s natural and cultural heritage could not be confirmed. The respondents shared the opinion that this form of tourism remains largely unkown in Poland, information leaflets on quests are available mostly only on the Internet, while both the promotion of the method and the interest from tourism organizations or culture institutions are very limited. The participants who completed the test questing trail emphasized its educational values, active engagement of the tourist during the activity/sightseeing as well as the lack of admission fees or need for additional service staff.

How to cite

top

Witold Warcholik. "Szlaki questingowe w obszarach miejskich na przykładzie Krakowa." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 13 (2019): 97-110. <http://eudml.org/doc/296604>.

@article{WitoldWarcholik2019,
abstract = {Questing uprawiany jest na świecie od połowy lat 90. XX wieku, na terenie Polski jego przykłady liczone są w setkach, a równocześnie w literaturze z zakresu turystyki pojawia się jako nowa, nowatorska, innowacyjna forma zwiedzania, edukacji regionalnej, wypoczynku, tworzenia produktu turystycznego. W artykule przedstawiono charakterystykę oferty krakowskich szlaków questingowych jako form zwiedzania miasta. Dodatkowo przeprowadzono próbę oceny ich atrakcyjności na podstawie zebranych opinii uczestników questu przygotowanego i udostępnionego przez autora niniejszego opracowania. Skromna reprezentacja ogólnodostępnych questów na terenie tak dużego ośrodka miejskiego i turystycznego, jakim jest Kraków, nie wpisuje się trendy światowe w zakresie liczebności i tempa tyczenia tego typu szlaków. W przypadku Krakowa nie potwierdziły się założenia metodyczne, iż głównym celem ich tworzenia jest zwrócenie uwagi na mniej popularne wśród turystów elementy dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Krakowskie questy są raczej uzupełnieniem lub powieleniem istniejących znakowanych lub nieznakowanych tras, wykorzystywanych np. przez kwalifikowanych przewodników. Ulotki dostępne są prawie wyłącznie poprzez Internet, promocja metody jest ograniczona, przy znikomym zainteresowaniu ze strony podmiotów turystycznych i instytucji kultury. Badana ankietowo grupa była kolejną, której większość przedstawicieli po raz pierwszy spotkała się z tą formą turystyki. W opiniach podkreślono bezobsługowość, bezpłatność oraz walory edukacyjne i aktywizację uczestnika w czasie zwiedzania.},
author = {Witold Warcholik},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica},
keywords = {Kraków; questing; szlak questingowy; turystyka kulturowa; uczestnicy questów},
language = {pol},
pages = {97-110},
title = {Szlaki questingowe w obszarach miejskich na przykładzie Krakowa},
url = {http://eudml.org/doc/296604},
volume = {13},
year = {2019},
}

TY - JOUR
AU - Witold Warcholik
TI - Szlaki questingowe w obszarach miejskich na przykładzie Krakowa
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica
PY - 2019
VL - 13
SP - 97
EP - 110
AB - Questing uprawiany jest na świecie od połowy lat 90. XX wieku, na terenie Polski jego przykłady liczone są w setkach, a równocześnie w literaturze z zakresu turystyki pojawia się jako nowa, nowatorska, innowacyjna forma zwiedzania, edukacji regionalnej, wypoczynku, tworzenia produktu turystycznego. W artykule przedstawiono charakterystykę oferty krakowskich szlaków questingowych jako form zwiedzania miasta. Dodatkowo przeprowadzono próbę oceny ich atrakcyjności na podstawie zebranych opinii uczestników questu przygotowanego i udostępnionego przez autora niniejszego opracowania. Skromna reprezentacja ogólnodostępnych questów na terenie tak dużego ośrodka miejskiego i turystycznego, jakim jest Kraków, nie wpisuje się trendy światowe w zakresie liczebności i tempa tyczenia tego typu szlaków. W przypadku Krakowa nie potwierdziły się założenia metodyczne, iż głównym celem ich tworzenia jest zwrócenie uwagi na mniej popularne wśród turystów elementy dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Krakowskie questy są raczej uzupełnieniem lub powieleniem istniejących znakowanych lub nieznakowanych tras, wykorzystywanych np. przez kwalifikowanych przewodników. Ulotki dostępne są prawie wyłącznie poprzez Internet, promocja metody jest ograniczona, przy znikomym zainteresowaniu ze strony podmiotów turystycznych i instytucji kultury. Badana ankietowo grupa była kolejną, której większość przedstawicieli po raz pierwszy spotkała się z tą formą turystyki. W opiniach podkreślono bezobsługowość, bezpłatność oraz walory edukacyjne i aktywizację uczestnika w czasie zwiedzania.
LA - pol
KW - Kraków; questing; szlak questingowy; turystyka kulturowa; uczestnicy questów
UR - http://eudml.org/doc/296604
ER -

References

top
 1. Clark, D., Glazer, S. (2004). Questing. A Guide to Creating Community Treasure Hunts. University Press of New England. 
 2. Derek, M. (2013). Turystyka poza utartym szlakiem – nowy model turystyki miejskiej, Turystyka Kulturowa, 9, 5–17. 
 3. Droba, G., Przepióra S. (2014). Potencjał gier miejskich i questingu jako narzędzie marketingu terytorialnego – analiza na przykładzie Rzeszowa, Modern Management Review MMR, 19, 21. 
 4. Gołoś, G. (2013). Questing i gry terenowe jako atrakcyjne rekreacyjno-edukacyjne formy aktywności na terenach leśnych, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 34, 1, 76–82. 
 5. Jalinik, M. (2013). Questing jako nowoczesna forma aktywności turystycznej na obszarach wiejskich, Economic and Regional Studies, 6, 56–64. 
 6. Jędrysiak, T., Szczepanowski, A. E. (2012). Questing, czyli turystyka z zagadkami jako nowy produkt na rynku turystyki kulturowej. W: M. Jalinik M (red.), Rynek usług turystycznych. Białystok: Wyd. Politechniki Białostockiej. 
 7. Judd, D. (2003) Visitors and the Spatial Ecology of the City. W: L.M. Hoffman, S.S. Fainstein, D.R. Judd (red.), Cities and Visitors. Regulating People, Markets, and City Space. Malden – Oxford – Carlton: Wyd. Blackwell Publishing Ltd, 23–38. 
 8. Lenart, E., Wilczyński, B. (2016). Questing jako forma aktywizacji społeczności lokalnych. Bałtów: Fundacja Questingu. 
 9. Florys, K., Kazior, B. (2011). Badanie obszaru LGR w zakresie możliwości wdrożenia questingu na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia. Kraków: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych. 
 10. Kazior, B. (2008). Questing – nowa metoda odkrywania dziedzictwa miejsca. W: D. Zaręba (red.), Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa. Zbiór dobrych praktyk. Kraków: Wyd. Fundacja Fundusz Partnerstwa, 17–21. 
 11. Kazior, B. (2010). Questing – odkrywanie dziedzictwa miejsca. W: M. Fedas, K. Florys (red.), Poszukiwanie skarbów na greenways. Kraków: Wyd. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, 3–7. 
 12. Kuba, J., Tyczyński Z. (2016). Podstawowe informacje o questingu. W: E. Lenart, B. Wilczyński (red.), Questing jako forma aktywizacji społeczności lokalnych. Bałtów: Fundacja Questingu, 9–16. 
 13. Lenart, E. (2016). Questing w Polsce. W: E. Lenart, B. Wilczyński (red.), Questing jako forma aktywizacji społeczności lokalnych. Bałtów: Fundacja Questingu, 57–79. 
 14. Likhtarovich, K., Szustka, K. (2013). Questing – wyprawy odkrywców jako nowa forma aktywnej edukacji plenerowej w lasach i na terenach przyrodniczo cennych, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 34, 1, 319–327. 
 15. Mączka, D., Kozak, A. (2017). Questing jako innowacyjny produkt turystyczny, Turystyka i Rozwój Regionalny, 7, 49–59. 
 16. Mikos v. Rohrscheidt, A. (2011). Klasyczne i nowoczesne formy zorganizowanego zwiedzania miasta. W: M. Rohrscheidt (red.), Obcy w Poznaniu. Historyczna metropolia jako ośrodek turystyki kulturowej. Kraków: Proksenia. 
 17. Pawłowska, A. (2014). Questing jako innowacja w turystyce kulturowej, Turystyka Kulturowa, 1, 30–46. 
 18. Pietrzak-Zawadka, J., Zawadka, J. (2015). Wykorzystanie questingu w edukacji przyrodniczej na obszarach przyrodniczo cennych na przykładzie województwa podlaskiego, Studia i Materiały CEPL, 17, 43. 
 19. Przysiężna, B., Rodziewicz, E., Kochańczyk, T. (2014). Questing jako nowa forma spędzania czasu wolnego, Rocznik Naukowy, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, XXIV, 113–121. 
 20. Sagan, I. (2011). Miasto dla mieszkańców, miasto dla gości. Turystyka miejska w polityce rozwoju miast na przykładzie Trójmiasta. W: S. Kaczmarek (red.), Miasto. Księga jubileuszowa w 70. Rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 143–154. 
 21. Smalec, A. (2015). Gry miejskie oraz questing jako formy komunikacji i kreowania wizerunku regionu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 40, 193–205. 
 22. Warcholik, W. (2008). Gry GPS w edukacji szkolnej, Dokumentacja Geograficzna, 38, 47–53. 
 23. Warcholik, W. (2014). Turystyka kulturowa – na krakowskiej planszy gry miejskiej, Turystyka Kulturowa, 7, 6–19. 
 24. Warcholik, W., Leja K. (2012). Gry miejskie jako innowacyjne produkty turystyczne, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 126, 87–97. 
 25. Wilczyński, Ł. (2011). Questing – nowy trend w turystyce. W: B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Kultura i turystyka. Wspólna droga. Łódź: Wyd. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, 53–59. 
 26. Włodarczyk, B., Krakowiak, B., Latosińska J. (2011). Kultura i turystyka. Wspólna droga. Łódź: Wyd. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego. 
 27. Zaręba, D. (2008). Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa. Zbiór dobrych praktyk. Kraków: Wyd. Fundacja Fundusz Partnerstwa Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.