Education of future geography teachers in Slovenia

Tatjana Resnik Planinc

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica (2019)

 • Volume: 12, page 154-165
 • ISSN: 2084-5456

Abstract

top
This paper presents the development of the didactics of geography at the Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana from its beginnings in the 19th century up to the present day. Important milestones are discussed and the present situation described. The author first discusses how different approaches were developed over the years, then focuses on the current situation through the presentation of some selected ways of educating, equipping and developing a good (future) geography teacher.

How to cite

top

Tatjana Resnik Planinc. "Education of future geography teachers in Slovenia." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 12 (2019): 154-165. <http://eudml.org/doc/296606>.

@article{TatjanaResnikPlaninc2019,
abstract = {This paper presents the development of the didactics of geography at the Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana from its beginnings in the 19th century up to the present day. Important milestones are discussed and the present situation described. The author first discusses how different approaches were developed over the years, then focuses on the current situation through the presentation of some selected ways of educating, equipping and developing a good (future) geography teacher.},
author = {Tatjana Resnik Planinc},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica},
keywords = {didactics of geography; education; future geography teacher; geography; Slovenia},
language = {eng},
pages = {154-165},
title = {Education of future geography teachers in Slovenia},
url = {http://eudml.org/doc/296606},
volume = {12},
year = {2019},
}

TY - JOUR
AU - Tatjana Resnik Planinc
TI - Education of future geography teachers in Slovenia
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica
PY - 2019
VL - 12
SP - 154
EP - 165
AB - This paper presents the development of the didactics of geography at the Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana from its beginnings in the 19th century up to the present day. Important milestones are discussed and the present situation described. The author first discusses how different approaches were developed over the years, then focuses on the current situation through the presentation of some selected ways of educating, equipping and developing a good (future) geography teacher.
LA - eng
KW - didactics of geography; education; future geography teacher; geography; Slovenia
UR - http://eudml.org/doc/296606
ER -

References

top
 1. Bahovec, E. D., Bregar, K. G., Čas, M., Domicelj, M., Saje – Hribar, N., Japelj, B., Jontes, B., Kastelic, L., Kranjc, S., Marjanovič Umek, L., Požar Matijašič., N., Vonta, T., Vrščaj, D. (1999). (2018, April 20). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Retrieved from: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ vrtci/pdf/vrtci_kur.pdf 
 2. Klemenčič, M. M., Drozg, V. (2005). Geografija – njeno poslanstvo in pomen. In: Kunaver, J. (ed.), Slovenska šolska geografija s pogledom v prihodnost, Ljubljana, DZS, pp. 57–84. 
 3. Kolar, M., Krnel, D., Velkavrh, A. (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Spoznavanje okolja. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 
 4. Kolnik, K., Otič, M., Cunder, K., Oršič, T., Lilek, D. (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Geografija. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 
 5. Kunaver, J. (1989). Didaktika geografije včeraj, danes in jutri. In: D. Plut (ed.), Geografija in aktualna vprašanja prostorskega razvoja: 70 let geografije na ljubljanski univerzi. Dela, 6. Ljubljana: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, Znanstveni inštitut, 40–51. 
 6. Medved, J. (1973). O novi orientaciji geografije kot učnega predmeta. Geografski obzornik, 10(1/2), 22–30. 
 7. Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, št. 42/17). (2019, January 5). Retrieved from: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4397 
 8. Predstavitveni zbornik študijskega programa: Drugostopenjski magistrski pedagoški dvopredmetni študijski program Geografija. (2018, April 24). Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo. Retrieved from: http://www.ff.uni-lj.si/Portals/0/Dokumenti/Studij/Druga%20stopnja/PredstavitveniZborniki/PedagoskiDvopredmetni/Geografija-DVOP_PED.pdf 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.