The „rational geography” concept as an expression of the constructivist approach in education

Teresa Sadoń-Osowiecka

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica (2011)

 • Volume: 2, page 78-89
 • ISSN: 2084-5456

Abstract

top
Although the very term “constructivism” appeared rather recently, its concept was knownin science long before now. According to modern cognitive psychology, the reality is created individually in person’s mind. An individual transforms and interprets the flow of information which he receives in his own way, depending on cultural, social, biological or situational context. Nałkowski’s statements concerning perception and thinking from the beginning of the twentieth century, connected with the idea of “rational geography”, were mainly based on intuition, but can serve as the evidence of his broad psychological and pedagogical competence. They see m to be conformable with the principles of constructivism and can be useful nowadays, especially in approaches relative to the so-called emancipatory pedagogy. The main objective of the paper is to assess the Nałkowski’s principles of geographical teaching from the point of view of the concept of constructivism as the modern educational approach.

How to cite

top

Teresa Sadoń-Osowiecka. "Wacław Nałkowski jako prekursor konstruktywistycznego podejścia do edukacji geograficznej." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 2 (2011): 78-89. <http://eudml.org/doc/296633>.

@article{TeresaSadoń2011,
author = {Teresa Sadoń-Osowiecka},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica},
keywords = {Wacław Nałkowski; edukacja; wiedza z zakresu geografii; konstruktywizm; nauka},
language = {pol},
pages = {78-89},
title = {Wacław Nałkowski jako prekursor konstruktywistycznego podejścia do edukacji geograficznej},
url = {http://eudml.org/doc/296633},
volume = {2},
year = {2011},
}

TY - JOUR
AU - Teresa Sadoń-Osowiecka
TI - Wacław Nałkowski jako prekursor konstruktywistycznego podejścia do edukacji geograficznej
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica
PY - 2011
VL - 2
SP - 78
EP - 89
LA - pol
KW - Wacław Nałkowski; edukacja; wiedza z zakresu geografii; konstruktywizm; nauka
UR - http://eudml.org/doc/296633
ER -

References

top
 1. łBenton T., Craib I., 2003, Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu, Wyd. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław. 
 2. Bruner J.S., 1978, Poza dostarczone informacje: studia z psychologii poznania, PWN, Warszawa. 
 3. Bruner J.S., 2006, Kultura edukacji, Universitas, Kraków. 
 4. Czerepaniak-Walczak M., 2006, Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka, GWP, Gdańsk. 
 5. Donaldson M., 1986, Myślenie dzieci, Wiedza Powszechna, Warszawa. 
 6. Klus-Stańska D., 2006, Behawiorystyczne źródła myślenia o nauczaniu, czyli siedem grzechów głównych wczesnej edukacji, [w:] D. Klus-Stańska, E. Szatan, D. Bronk (red.), Wczesna edukacja. Między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno-badawczych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 15–28. 
 7. Kohlberg L., Mayer R., 2000, Rozwój jako cel wychowania, [w:] Z. Kwieciński (red.), Alternatywy myślenia o/dla edukacji, IBE, Warszawa, s. 21–66. 
 8. Korczak J., 1978, Pamiętnik, [w:] J. Korczak, Pisma wybrane, t. IV, Nasza Księgarnia, Warszawa, s. 299–376. 
 9. Kuhn T., 2001, Struktura rewolucji naukowych, Fundacja Aletheia, Warszawa. 
 10. Macnaghten P., Urry J., 2005, Alternatywne przyrody. Nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa. 
 11. Madejski J., 2006, Konstruktywizm Ernsta von Glaserfelda: wiedza jako wynalazek, [w:] E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski (red.), Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, Universitas, Kraków, s. 117–130. 
 12. Mizerek H., 1999, Dyskursy współczesnej edukacji nauczycielskiej. Między tradycjonalizmem a ponowoczesnością, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn. 
 13. Nałkowski W., 1920, Zarys metodyki geografii, wyd. II, Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie, Poznań–Łódź–Lublin–Wilno. 
 14. Nałkowski W., 1952, Wybór pism, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wrocław. 
 15. Nałkowski W., 1968, Dydaktyka geografii, oprac. G. Wuttke, PZWS, Warszawa. 
 16. Okoń W., 2001, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa. 
 17. Rozmowa Niklasa Luhmanna z Gerhardem Johannem Lischką, 2006, przeł. W. Wojtowicz, [w:] E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski (red.), Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, Universitas, Kraków, s. 25–46. 
 18. Sadoń-Osowiecka T., 2009, Konstruowanie wiedzy geograficznej w klasach gimnazjalnych. Możliwości i zaniedbania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków. 
 19. Steinberg S., 2006, Critical Cultural Studies Research. Bricolage in Action, [w:] K. Tobin, J.L. Kincheloe (ed.), Doing Educational Research. A Handbook, Sense Publisher, Rotterdam-Taipei, s. 117–138. 
 20. Trzebiński J., 2002, Narracyjne konstruowanie rzeczywistości, [w:] J. Trzebiński (red.), Narracja jako sposób rozumienia świata, GWP, Gdańsk, s. 17–42. 
 21. Tuan Y.F., 1977, Przestrzeń i miejsce, PIW, Warszawa. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.