Application of the Webquest method in teaching tourist content at primary school

Renata Rettinger

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica (2020)

 • Volume: 14, page 75-85
 • ISSN: 2084-5456

Abstract

top
The development of the Internet started the era of ‘instant information exchange’. The Internet has become essential source of information, also in education. Hence, this contemporary situation requires changes in teaching methods. In particular, the shift of emphasis from teaching to learning, which becomes the only way to keep up with rapidly changing reality. This study proposes to use the WebQuest method in the primary education process. The method underpinned by the constructivist theory enables the development of problem learning skills. Furthermore WebQuest method allows the development of critical and creative thinking and team collaboration. This computer based method is a useful tool in distance learning. This research aims to present new insights and concepts of education in the field of geography, in particular tourist content and the resulting possibilities to use the WebQuest method in primary school. Finally, the practical principles of creating and advantages of this method for tourism geography is discussed.

How to cite

top

Renata Rettinger. "Zastosowanie metody Webquest w nauczaniu treści turystycznych w szkole podstawowej." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 14 (2020): 75-85. <http://eudml.org/doc/296639>.

@article{RenataRettinger2020,
abstract = {Rozwój Internetu zapoczątkował erę „natychmiastowej informacji”. Dzięki technice komputerowej wymiana informacji i poglądów dokonuje się bardzo szybko a Internet stał się bardzo ważnym źródłem informacji. Możliwości, które stwarza Internet stały elementem wspomagającym proces nauczanie – uczenie się. Ta sytuacja generuje konieczność wprowadzania zmian w doborze metod dydaktycznych. W szczególności przełożenia akcentów z nauczania na uczenie się, które staje się jedynym sposobem nadążania za szybko zmieniającą się rzeczywistością. W niniejszym opracowaniu proponuje się zastosowanie w procesie edukacji na poziomie szkoły podstawowej, metody WebQuest. Opracowano ją w oparciu o teorię konstruktywizmu. Umożliwia ona rozwój umiejętności uczenia się problemowego, a także krytycznego i twórczego myślenia oraz współpracy w zespole. Idea tej metody zakłada pracę z komputerem, determinując aktywność ucznia. Sprawdza się zatem w nauczaniu zdalnym. Celem artykułu jest zaprezentowanie nowych założeń i koncepcji kształcenia w zakresie geografii, a w szczególności treści turystycznych oraz wynikających z nich możliwości wykorzystania metody WebQuestu w szkole podstawowej. Artykuł ten ma na celu przybliżyć jej strukturę, zasady tworzenia, wskazać jej zalety oraz zachęcić do stosowania jej w praktyce w nauczaniu treści turystycznych na lekcjach geografii.},
author = {Renata Rettinger},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica},
keywords = {metody nauczania; szkoła podstawowa; treści turystyczne; WebQuest},
language = {pol},
pages = {75-85},
title = {Zastosowanie metody Webquest w nauczaniu treści turystycznych w szkole podstawowej},
url = {http://eudml.org/doc/296639},
volume = {14},
year = {2020},
}

TY - JOUR
AU - Renata Rettinger
TI - Zastosowanie metody Webquest w nauczaniu treści turystycznych w szkole podstawowej
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica
PY - 2020
VL - 14
SP - 75
EP - 85
AB - Rozwój Internetu zapoczątkował erę „natychmiastowej informacji”. Dzięki technice komputerowej wymiana informacji i poglądów dokonuje się bardzo szybko a Internet stał się bardzo ważnym źródłem informacji. Możliwości, które stwarza Internet stały elementem wspomagającym proces nauczanie – uczenie się. Ta sytuacja generuje konieczność wprowadzania zmian w doborze metod dydaktycznych. W szczególności przełożenia akcentów z nauczania na uczenie się, które staje się jedynym sposobem nadążania za szybko zmieniającą się rzeczywistością. W niniejszym opracowaniu proponuje się zastosowanie w procesie edukacji na poziomie szkoły podstawowej, metody WebQuest. Opracowano ją w oparciu o teorię konstruktywizmu. Umożliwia ona rozwój umiejętności uczenia się problemowego, a także krytycznego i twórczego myślenia oraz współpracy w zespole. Idea tej metody zakłada pracę z komputerem, determinując aktywność ucznia. Sprawdza się zatem w nauczaniu zdalnym. Celem artykułu jest zaprezentowanie nowych założeń i koncepcji kształcenia w zakresie geografii, a w szczególności treści turystycznych oraz wynikających z nich możliwości wykorzystania metody WebQuestu w szkole podstawowej. Artykuł ten ma na celu przybliżyć jej strukturę, zasady tworzenia, wskazać jej zalety oraz zachęcić do stosowania jej w praktyce w nauczaniu treści turystycznych na lekcjach geografii.
LA - pol
KW - metody nauczania; szkoła podstawowa; treści turystyczne; WebQuest
UR - http://eudml.org/doc/296639
ER -

References

top
 1. Caine, G., Caine, R.N., & McClintic, C. (2002). Guiding the Innate Constructivist. Educational Leadership, 60(1), 70–73. 
 2. Ciesielka, M. (2016). WebQuest–od informacji do wiedzy technicznej. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. 
 3. Ciesielka, M., & Sułowski, M. (2013). WebQuest w nauczaniu analizy układów równowagi fazowej. Edukacja–Technika–Informatyka, 2(4), 308–313. 
 4. Dodge, B. (2018). Some thoughts about WebQuests. 1995. URL: http://webquest. org/sdsu/about_webquests. html (databasenya 03.03. 2017). 
 5. Hassanien, A. (2006). Using Webquest to support learning with technology in higher education. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 5(1), 41–49. 
 6. Lim, S.L., & Hernández, P. (2007). The WebQuest: An illustration of instructional technology implementation in MFT training. Contemporary Family Therapy, 29(3), 163–175. 
 7. Łażewska, D. (2012). Zmiany w procesie nauczania-uczenia się – praktyczne rozwiązania i teoretyczne założenia. W: K. Dziurzyński (red.), Dylematy współczesnej edukacji. Jozefów: Wyd. WSGE, 203–219. 
 8. Kowalczyk, A. (2000). Geografia turyzmu. Warszawa: Wydawn. Nauk. PWN. 
 9. Mayor, F., Bindé, J., Gudmundsson, R., & Le Saux, J. Y. (2001). Przyszłość świata. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych. 
 10. Musiał, E. (2015). Nowoczesne nauczanie cyfrowych tubylców (New ways of teaching Digital Natives). Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, (LXVIII). 
 11. Niksa, T. (2014). Webquest-dobra praktyka w e-Learningu. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 37, 45–48. 
 12. Osuch, W. (2014). Przykłady innowacji w liceum – wstępna ocena programu nauczania przyrody w ramach projektu „Kształcenie Pełne Wyobraźni–KPW”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 6, 230–241. 
 13. Prensky, M. (2001). On the horizon, 9(5). 
 14. Prensky, M. (2003). Digital natives, digital immigrants-A new way to look at ourselves and our kids. Recuperado a partir de http://www. marcprensky. com/writing/Prensky. 
 15. Rose, D.H., & Meyer, A. (2002). Teaching every student in the digital age: Universal design for learning. Association for Supervision and Curriculum Development, 1703 N. Beauregard St., Alexandria, VA 22311-1714 Digital natives, digital immigrants 
 16. Szkurłat, E., Hibszer, A., Piotrowska, I., & Rachwał, T. (2018). Podstawa programowa geografii źródłem nauczycielskich wyzwań. Prace Komisji Edukacji Geograficznej, 8, 13–31. 
 17. Vidoni, K. L., & Maddux, C. D. (2002). WebQuests: Can they be used to improve critical thinking skills in students?. Computers in the Schools, 19(1–2), 101–117. 
 18. Yang, C.H., Tzuo, P. W., & Komara, C. (2011). WebQuests and collaborative learning in teacher preparation: a Singapore study. Educational Media International, 48(3), 209–220. 
 19. Szkurłat, E., & Piotrowska, I. (2018). GIS w nowych podstawach programowych geografii. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 34, 61–76. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.