Innovations in multicultural education as seen through the example of the Roma ethnic minority education in Poland

Agnieszka Świętek; Bożena Wójtowicz

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica (2015)

 • Volume: 9, page 155-172
 • ISSN: 2084-5456

Abstract

top
Modern education, including geographic education, has to face new challenges. Unfortunately, in spite of the raising level of education, which has become common and natural, the processes of globalization and the higher standard of living, there still exist social groups that lag behind the majority in terms of socio-economic development. A particular example of such groups are ethnic and national minorities, for example the Roma ethnic minority in Poland. In spite of the fact that the Roma ethnic minority has been present in Poland for centuries, their actual education began 10 years ago, as the “Programme for the Roma community in Poland” took off. Before that, Roma children did not attend school at all, or ended education after a couple of years of primary school in “Roma classes”. The lack of education (often even illiteracy) and the negative stereotype of Roma in the Polish society caused the social exclusion of the Roma minority. In 2001, during the testing of the program in the Malopolska province, teachers faced a new challenge – multicultural teaching, difficult to implement in an ethnically homogeneous nation. In addition to language barriers, negative stereotype and reluctance of Romani parents to educate their children, the school staff also have to overcome cultural differences. However, in many schools education of Roma children is successful in integration classes, thanks to the efforts and preparation of supporting teachers and the new post of the Roma assistant. In the article, the authors focus on those innovative solutions in the field of development of the competence of educational staff, that enable the effective education of Roma children – the only way to fight with the social exclusion of the Roma minority.

How to cite

top

Agnieszka Świętek, and Bożena Wójtowicz. "Innowacje w kształceniu wielokulturowym, na przykładzie edukacji romskiej mniejszości etnicznej w Polsce." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 9 (2015): 155-172. <http://eudml.org/doc/296710>.

@article{AgnieszkaŚwiętek2015,
abstract = {Przed współczesną edukacją, w tym edukacją geograficzną stoją coraz to nowe wyzwania. Pomimo podniesienia poziomu edukacji, która stała się powszechna i naturalna, procesów globalizacji i wzrostu zamożności społeczeństwa, występują w nim jednak nadal grupy społeczne nie nadążające za rozwojem społeczno-ekonomicznym większości. Szczególnym przykładem takich grup są mniejszości etniczne i narodowe, a dokładnie romska mniejszość etniczna w Polsce. Edukacja romskiej mniejszości etnicznej w Polsce, pomimo jej zamieszkiwania w naszym kraju od wieków, rozpoczęła się dopiero 10 lat temu, wraz z powstaniem „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”. Przed jego rozpoczęciem dzieci romskie albo nie chodziły do szkoły wcale, albo kończyły kilka klas szkoły podstawowej uczęszczając do tzw. „klas romskich”. Brak wykształcenia (często wręcz analfabetyzm) oraz funkcjonujący w polskim społeczeństwie negatywny stereotyp Cygana sprawił, że stali się oni grupą wykluczoną społecznie. W roku 2001, w trakcie fazy testowej programu w województwie małopolskim stanęło przed nauczycielami, w tym nauczycielami geografii, nowe wyzwanie-nauczanie multikulturowe, trudne do realizacji w niemal jednorodnym etnicznie państwie. Prócz bariery językowej, negatywnego stereotypu i niechęci wielu rodziców romskich do edukacji, walczyć przyszło pracownikom szkoły również z różnicami kulturowymi. W wielu szkołach udaje się jednak dziś realizować edukację dzieci romskich w klasach integracyjnych dzięki wysiłkowi i przygotowaniu nauczycieli wspomagających, i utworzeniu stanowiska asystenta romskiego. Autorki w artykule skupiają się na tych właśnie innowacyjnych rozwiązaniach w dziedzinie kształtowania kompetencji pracowników oświaty, które umożliwiają dziś skuteczną edukację dzieci romskich – jedynego sposobu na walkę z wykluczeniem społecznym tej mniejszości.},
author = {Agnieszka Świętek, Bożena Wójtowicz},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica},
keywords = {edukacja multikulturowa; innowacje pedagogiczne; Romowie; wykluczenie społeczne},
language = {pol},
pages = {155-172},
title = {Innowacje w kształceniu wielokulturowym, na przykładzie edukacji romskiej mniejszości etnicznej w Polsce},
url = {http://eudml.org/doc/296710},
volume = {9},
year = {2015},
}

TY - JOUR
AU - Agnieszka Świętek
AU - Bożena Wójtowicz
TI - Innowacje w kształceniu wielokulturowym, na przykładzie edukacji romskiej mniejszości etnicznej w Polsce
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica
PY - 2015
VL - 9
SP - 155
EP - 172
AB - Przed współczesną edukacją, w tym edukacją geograficzną stoją coraz to nowe wyzwania. Pomimo podniesienia poziomu edukacji, która stała się powszechna i naturalna, procesów globalizacji i wzrostu zamożności społeczeństwa, występują w nim jednak nadal grupy społeczne nie nadążające za rozwojem społeczno-ekonomicznym większości. Szczególnym przykładem takich grup są mniejszości etniczne i narodowe, a dokładnie romska mniejszość etniczna w Polsce. Edukacja romskiej mniejszości etnicznej w Polsce, pomimo jej zamieszkiwania w naszym kraju od wieków, rozpoczęła się dopiero 10 lat temu, wraz z powstaniem „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”. Przed jego rozpoczęciem dzieci romskie albo nie chodziły do szkoły wcale, albo kończyły kilka klas szkoły podstawowej uczęszczając do tzw. „klas romskich”. Brak wykształcenia (często wręcz analfabetyzm) oraz funkcjonujący w polskim społeczeństwie negatywny stereotyp Cygana sprawił, że stali się oni grupą wykluczoną społecznie. W roku 2001, w trakcie fazy testowej programu w województwie małopolskim stanęło przed nauczycielami, w tym nauczycielami geografii, nowe wyzwanie-nauczanie multikulturowe, trudne do realizacji w niemal jednorodnym etnicznie państwie. Prócz bariery językowej, negatywnego stereotypu i niechęci wielu rodziców romskich do edukacji, walczyć przyszło pracownikom szkoły również z różnicami kulturowymi. W wielu szkołach udaje się jednak dziś realizować edukację dzieci romskich w klasach integracyjnych dzięki wysiłkowi i przygotowaniu nauczycieli wspomagających, i utworzeniu stanowiska asystenta romskiego. Autorki w artykule skupiają się na tych właśnie innowacyjnych rozwiązaniach w dziedzinie kształtowania kompetencji pracowników oświaty, które umożliwiają dziś skuteczną edukację dzieci romskich – jedynego sposobu na walkę z wykluczeniem społecznym tej mniejszości.
LA - pol
KW - edukacja multikulturowa; innowacje pedagogiczne; Romowie; wykluczenie społeczne
UR - http://eudml.org/doc/296710
ER -

References

top
 1. Bartosz, A. (2004). Nie bój się Cygana. Na dara Romestar. Sejny: Fundacja Pogranicze. 
 2. Bitka, M., Janicki B. (2009). Historyczne komiksy edukacyjne dla Romów. W: B. Weigl (red.), Romowie 2009. Między wędrówką a edukacją. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, 129–131. 
 3. Dobrowolska, B. (2011). Sytuacja dziecka romskiego w szkole w latach 80. XX wieku i współcześnie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. 
 4. Garczyńska, J., Gierała, Z. (2012). Rodzina Głowackich. Kwartalnik Romski, 5/2. Radom: Radomskie Stowarzyszenie Romów, 12–17. 
 5. Kwadrans, Ł. (2007). Charakterystyka sytuacji edukacyjnej Romów w Czechach, Polsce i Słowacji po 1989 roku. W: P. Borek (red.), Romowie w Polsce i Europie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 233–248. 
 6. Milewski, J. (2004). Edukacja Romów w Polsce – wczoraj i dziś. W: J. Milewski (red.), Romowie, co każdy nauczyciel wiedzieć powinien. Suwałki: Wydawnictwo Stowarzyszenia „Integracja”. 
 7. Nowicka, E. (2007). Romowie i świat współczesny. W: P. Borek (red.), Romowie w Polsce i Europie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 124–147. 
 8. Okoń, W. (1984). Słownik Pedagogiczny. Warszawa: PWN. 
 9. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2011/12, 2012, Warszawa: GUS, Departament Badań Społecznych. 
 10. Parfieniuk, I. (2001). Przygotowanie nauczyciela do pracy w środowisku zróżnicowanym etnicznie. W: Z. Jasiński, T. Lewowicki (red.), Oświata etniczna w Europie Środkowej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 285–293. 
 11. Polska Akcja Humanitarna. Pozyskano z //www.pah.org.pl/nasze-dzialania/158/problem_dostepu_do_edukacji 
 12. Sprawozdanie z realizacji „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w 2012 roku. Pozyskano z http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/romowie/program-na-rzecz-spole/program-na-rzecz-spole/program-na-rzecz-spole–1/6978,Sprawozdania-z-realizacji-Programu-na-rzecz-spolecznosci-romskiej-w-Polsce-w–201.html 
 13. Ustawa z 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, Dz.U. Nr 17, poz. 141. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.