Demographic problems of towns of the Małopolska voivodeship

Agnieszka Brzosko-Sermak

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica (2020)

 • Volume: 15, page 201-214
 • ISSN: 2084-5456

Abstract

top
The article deals with the subject of slowing demographic development and negative migration trends resulting in depopulation, which are increasingly analyzed problems of Polish cities. The analysis are focusend on the demographic situation data and migration trends for 61 towns of the Małopolska voivodeship. Demographic forecasts up to 2050 were also referred to. Data provided by the Central Statistical Office for 2010–2018 were used. The purpose of the analysis is to present the territorial differentiation of the demographic situation of the towns of the Małopolska voivodship, and in particular the problem of the aging process of the population and negative migration trends, including those resulting from suburbanization. The majority of the examined cities face difficulties due to the decrease in the actual number of inhabitants resulting from low or negative population growth and a negative migration balance. This situation is in many respects negative for the current and future development of cities, what is worse, it is a trend observed and persisting for nearly a decade. At the same time, a constantly increasing feminization rate and a further life expectancy were noted, which should be important information for strategic planning of urban centers with a large share of seniors.

How to cite

top

Agnieszka Brzosko-Sermak. "Problemy demograficzne miast województwa małopolskiego." Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 15 (2020): 201-214. <http://eudml.org/doc/296733>.

@article{AgnieszkaBrzosko2020,
abstract = {Artykuł podejmuje tematykę spowolnienia tempa rozwoju demograficznego oraz negatywnych trendów migracyjnych skutkujących depopulacją, które są coraz częściej analizowanymi problemami miast Polski. Przedmiotem analiz jest 61 miast województwa małopolskiego, a dokładniej ich sytuacja demograficzna i tendencje migracyjne ich mieszkańców. Odniesiono się również do prognoz demograficznych do roku 2050. Wykorzystano dane udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny dla lat 2010–2018. Celem pracy jest przedstawienie zróżnicowania terytorialnego sytuacji demograficznej miast województwa małopolskiego, a w szczególności efektów postępującego procesu starzenia się mieszkańców i negatywnych trendów migracyjnych, mi.in. wynikających z suburbanizacji. Badane miasta w zdecydowanej większości borykają się z trudnościami wynikającymi z ubytku rzeczywistego liczby mieszkańców będącego rezultatem niskiego przyrostu, bądź ubytku naturalnego oraz ujemnego salda migracji. Sytuacja ta jest z wielu aspektów negatywna dla obecnego i przyszłego rozwoju miast, co gorsza, jest to trend obserwowany i utrzymujący się od blisko dekady. Jednocześnie zauważono stale zwiększający się współczynnik feminizacji oraz dalszą średnią trwania życia, co powinno być ważną informacją dla planowania strategicznego ośrodków miejskich z dużym udziałem seniorów.},
author = {Agnieszka Brzosko-Sermak},
journal = {Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica},
keywords = {demografia; kurczenie się miast; miasta; starzenie się społeczeństwa; województwo małopolskie},
language = {pol},
pages = {201-214},
title = {Problemy demograficzne miast województwa małopolskiego},
url = {http://eudml.org/doc/296733},
volume = {15},
year = {2020},
}

TY - JOUR
AU - Agnieszka Brzosko-Sermak
TI - Problemy demograficzne miast województwa małopolskiego
JO - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica
PY - 2020
VL - 15
SP - 201
EP - 214
AB - Artykuł podejmuje tematykę spowolnienia tempa rozwoju demograficznego oraz negatywnych trendów migracyjnych skutkujących depopulacją, które są coraz częściej analizowanymi problemami miast Polski. Przedmiotem analiz jest 61 miast województwa małopolskiego, a dokładniej ich sytuacja demograficzna i tendencje migracyjne ich mieszkańców. Odniesiono się również do prognoz demograficznych do roku 2050. Wykorzystano dane udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny dla lat 2010–2018. Celem pracy jest przedstawienie zróżnicowania terytorialnego sytuacji demograficznej miast województwa małopolskiego, a w szczególności efektów postępującego procesu starzenia się mieszkańców i negatywnych trendów migracyjnych, mi.in. wynikających z suburbanizacji. Badane miasta w zdecydowanej większości borykają się z trudnościami wynikającymi z ubytku rzeczywistego liczby mieszkańców będącego rezultatem niskiego przyrostu, bądź ubytku naturalnego oraz ujemnego salda migracji. Sytuacja ta jest z wielu aspektów negatywna dla obecnego i przyszłego rozwoju miast, co gorsza, jest to trend obserwowany i utrzymujący się od blisko dekady. Jednocześnie zauważono stale zwiększający się współczynnik feminizacji oraz dalszą średnią trwania życia, co powinno być ważną informacją dla planowania strategicznego ośrodków miejskich z dużym udziałem seniorów.
LA - pol
KW - demografia; kurczenie się miast; miasta; starzenie się społeczeństwa; województwo małopolskie
UR - http://eudml.org/doc/296733
ER -

References

top
 1. Chochorowska, A. (2017). Sytuacja demograficzna województwa małopolskiego – stan obecny i perspektywy. W: J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna Małopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Tom VI. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 18–34. 
 2. Górka, Z., Brzosko-Sermak, A. (2011). Przemiany i funkcje miast regionu miejskiego Krakowa. W: M. Soja, A. Zborowski (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński. 
 3. GUS, (2014), Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. 
 4. Haase, A., Hospers, G.J., Pekelsma, S., Rink, D. (2012). Shrinking Areas. Front-runners in Innovative Citizen Participation. Hague: EUKN. 
 5. Hrynkiewicz, J., Potrykowska, A. (red.). (2017). Sytuacja demograficzna Małopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Tom VI. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa. 
 6. Jaroszewska, E., Stryjakiewicz, T. (2014). Kurczenie się miast w Polsce. W: T. Stryjakiewicz (red.), Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe. 
 7. Karwińska, A., Brzosko-Sermak, A. (2014). Dobrze funkcjonujące miasto: koncepcje, cechy, perspektywy rozwoju. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 
 8. Kurek, S. (2014). Przestrzenne zróżnicowanie przemian demograficznych w Polsce w latach 2002‒2011. W: E. Klima (red.), Ludność, Mieszkalnictwo, Usługi – w 70. rocznicę urodzin Profesora Jerzego Dzieciuchowicza, Population, Housing, Services – 70th Anniversary of Professor Jerzy Dzieciuchowicz. „Space‒Society‒Economy” 13. Łódź: Department of Population and Services Studies, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 43‒73. 
 9. Schatz, L. (2010). What helps or hinders the adoption of “good planning” principles in shrinking cities? A comparison of recent planning exercises in Sudbury. Ontario and Youngstown, Ohio. Pozyskano z http://hdl.handle. net/10012/5199. 
 10. Stryjakiewicz, T. (red.). (2014). Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe. 
 11. Szymańska, D., Biegańska, J. (2011). Obszary podmiejskie dużych miast w Polsce w świetle migracji stałych. W: M. Soja, A. Zborowski (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 83–98. 
 12. Reckien, D., Martinez-Fernandez, C. (2011). Why do cities shrink? European Planning Studies, 9(8): 1375–1397. 
 13. Wiechmann, T., Bontje, M. (2013). Responding to tough times: Policy and planning strategies in shrinking cities. European Planning Studies: 1–11. 
 14. Wiechmann, T., Wolff, M. (2014). Skala i przestrzenne zróżnicowanie procesu kurczenia się miast w Europie na przełomie XX i XXI w. W: T. Stryjakiewicz (red.), Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe. 
 15. Winiarczyk-Raźniak, A., Raźniak, P. (2012). Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku, Tom 604. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.