Displaying similar documents to “Asimptotika Matrichnoi Obobshchennoi Funkcii Vosstanovleniya”