Displaying similar documents to “Dijkstra's Interpretation of the Approach to Solving a Problem of Program Correctness”

Program

(1976)

Annales Polonici Mathematici

Similarity:

A Language for Compositional Programming: A Rationale and Design Език за композиционно програмиране: Обосновка и конструкция

Bantchev, Boyko (2011)

Union of Bulgarian Mathematicians

Similarity:

Бойко Бл. Банчев - Представена е обосновка и описание на език за програмиране в композиционен стил за опитни и учебни цели. Под “композиционен” имаме предвид функционален стил на програмиране, при който пресмятането е йерархия от композиции и прилагания на функции. Един от данновите типове на езика е този на геометричните фигури, които могат да бъдат получавани чрез прости правила за съотнасяне и така също образуват йерархични композиции. Езикът е силно повлиян от GeomLab, но по редица...

Two-Language, Two-Paradigm Introductory Computing Curriculum Model and its Implementation

Zanev, Vladimir, Radenski, Atanas (2011)

Serdica Journal of Computing

Similarity:

This paper analyzes difficulties with the introduction of object-oriented concepts in introductory computing education and then proposes a two-language, two-paradigm curriculum model that alleviates such difficulties. Our two-language, two-paradigm curriculum model begins with teaching imperative programming using Python programming language, continues with teaching object-oriented computing using Java, and concludes with teaching object-oriented data structures with Java.