Rachunek nieskończony

Wacław Sierpiński

 • 1947

Abstract

top
CZĘŚĆ TRZECIA: Funkcje elementarne ROZDZIAŁ XVI. Funkcja wykładnicza zmiennej zespolonej. Funkcje trygonometryczne oraz ich odwrócenie § 133. Rozwinięcie funkcji e z na szereg potęgowy................ 1 § 134. Obliczanie liczby e; jej niewymierność................ 3 § 136. Funkcja e z dla zespolonych z................ 6 § 136. Funkcje cos z oraz sin z i ich własności................ 8 § 137. Liczba π. Okresowość funkcyj trygonometrycznych................ 11 § 138. Bieg funkcyj cos x i sin x dla rzeczywistych x................ 16 § 139. Wzór Vieta na liczbę π................. 17 § 140. Odwrócenie funkcyj trygonometrycznych................ 21 § 141. Forma trygonometryczna liczb zespolonych................ 27 § 142. Własnoaści charakterystyczne funkcyj trygonometrycznych................ 31 § 143. Wzory na pierwiastki naturalnego stopnia z liczb zespolonych................ 35 ROZDZIAŁ XVII. Logarytmy liczb zespolonych. Potęga ogólna. Funkcje kołowe zmiennej zespolonej § 144. Logarytmy liczb zespolonych................ 40 § 146. Logarytm główny i jego własności................ 41 § 146. Potęga o wykładniku zespolonym................ 45 § 147. Potęga ogólna................ 48 § 148. Funkcje kołowe zmiennej zespolonej................ 51 § 149. Funkcja tg(z) oraz jej odwrócenie................ 57 § 150. Związek między funkcją arctg(z) a funkcją lg z................ 63 ROZDZIAŁ XVIII. Rozwinięcia funkcyj trygonometrycznych oraz hyperbolicznych na iloczyny nieskończone § 151. Wywód pewnej tożsamości dla sin π z................ 68 § 152. Rozwinięcie funkcji sin π z na iloczyn nieskończony. Wzór Wallisa na liczbę π................ 71 § 153. Rozwinięcie funkcji cos π z na iloczyn nieskończony................ 76 § 154. Wzory Eulera na liczbę π 2 ................ 78 § 155. Wzór Stirlinga................ 80 ROZDZIAŁ XIX. Rozwijanie funkcyj trygonometrycznych na ułamki proste § 156. Rozwinięcie funkcji ctg π z na ułamki proste................ 84 § 157. Rozwinięcie funkcji ctg π z na szereg potęgowy. Liczby Bernoulli’ego................ 88 § 158. Rozwinięcia funkcji tg z na szereg potęgowy oraz na ułamki proste................ 94 § 159. Rozwinięcie funkcyj sec z oraz cosec z na szeregi potęgowe oraz na ułamki proste................ 95 § 160. Wielomiany Bernoulli’ego; wzory na sumy potęg kolejnych liczb naturalnych................ 100 ROZDZIAŁ XX. Funkcja Γ Eulera oraz jej ważniejsze własności § 161. Definicja funkcji Γ(z) jako granicy pewnego iloczynu................ 104 § 162. Własność iloczynu Γ(z)Γ(1-z); wnioski................ 108 § 163. Twierdzenie Gaussa o mnożeniu funkcji Γ................ 110 CZĘŚĆ CZWARTA: Rachunek różniczkowy ROZDZIAŁ XXI. Pochodna oraz jej zasadnicze własności § 164. Definicja pochodnej. Warunek konieczny i wystarczający na to, iżby funkcja, ciągła w danym przedziale, posiadała dla danej wartości tego przedziału daną pochodną................ 113 § 165. Pochodne nieskończone. Pochodne funkcyj elementarnych. Ciągłość funkcji, posiadającej pochodną skończoną................ 116 § 166. Granice funkcji. Twierdzenie o granicach sumy, różnicy, iloczonu i ilorazu funkcyj................ 124 § 167. Pochodna sumy i różnicy................ 128 § 168. Pochodna iloczynu................ 131 § 169. Pochodna ilorazu................ 132 § 170. Pochodna funkcji................ 133 § 171. Pochodna funkcji odwrotnej................ 136 § 172. Przykłady i zastosowania................ 139 § 173. Funkcja ciągła, nie posiadająca pochodnej................ 141 § 174. Pochodne rzędów wyższych. Wzór Leibniza na n-tą pochodną iloczynu................ 147 ROZDZIAŁ XXII. Twierdzenia Rolle’a i Lagrange’a oraz ich zastosowania § 175. Dowód twierdzenia Rolle’a................ 152 § 176. Twierdzenie Lagrange’a oraz jego ważniejsze wnioski................ 154 § 177. Twierdzenie Cauchy’ego................ 157 § 178. Twierdzenie Darboux................ 158 § 179. Rozwijanie na szereg potęgowy funkcyj, dla których rozwinięcia pochodnych są znane................ 162 § 180. Szereg potęgowy na lg(1+ x). Obliczanie logarytmów................ 163 § 181. Szereg potęgowy na arctg x. Obliczanie liczby π................ 165 § 182. Szeregi Σ n ( - 1 ) x ( n ) c o s ( n ϑ ) oraz Σ n ( - 1 ) x ( n ) s i n ( n ϑ ) ................ 168 § 183. Twierdzenie o rozwijalności funkcji ciągłej okresowej na jednostajnie zbieżny szereg skończonych wyrażeń trygonometrycznych................ 175 § 184. Pochodna szeregu funkcyj, dla którego szereg pochodnych jest zbieżny jednostajnie................ 177 § 184. Warunek konieczny i wystarczający na to, aby pochodną szeregu był w danym punkcie szereg pochodnych................ 182 § 185. Przejście do funkcji pierwotnych dla szeregu jednostajnie zbieżnego. Istnienie funkcyj pierwotnych dla funkcyj ciągłych................ 184 § 186. Rozwinięcie wielomianów Bernoulli’ego przedziale (0, 1) na szeregi trygonometryczne................ 187 § 187. Wzór sumacyjny Eulera-Maclaurina................ 191 § 188. Zastosowanie wzoru sumacyjnego Eulera-Maclaurina. Szeregi asymptotyczne................ 193 ROZDZIAŁ XXIII. Wzór Taylora i Maclaurina § 189. Wywód wzorów Taylora i Maclaurina. Forma reszty Schlömilcha, Lagrange’a i Cauchy’ego................ 199 § 190. Warunek konieczny i wystarczający dla rozwijalności funkcji na szereg Taylora w pewnym przedziale................ 205 § 191. Szereg dwumienny................ 207 § 192. Rozwinięcie funkcji arcsin(x) na szereg potęgowy................ 211 § 193. Wzór na lg(1+x) oraz jego zastosowanie do dowodu pewnego twierdzenia z teorji iloczynów nieskończonych................ 212 § 194. Pewne wnioski ze wzoru Taylora. druga pochodna uogólniona. Twierdzenie Schwarza................ 214 § 195. Maxima i minima funkcji; ich własności oraz wyznaczanie................ 217 ROZDZIAŁ XXIV. Ważniejsze wzory i twierdzenia z teorji przyrostów skończonych. Wzory interpolacyjne Lagrange’a i Newtona § 196. Wzór ogólny na n-tą różnicę funkcji................ 223 § 197. Uogólnienie twierdzenia o przyrostach skończonych................ 227 § 198. Związek miedzy n-ta pochodną funkcji, a granicą wyrażenia Δ n f ( x ) / Δ x n dla Δx=0................ 229 § 199. Wielomian Lagrange’a................. 233 § 200. Uogólnienie twierdzenia Rolle’a................ 234 § 201. Wzór interpolacyjny Lagrange’a z resztą w formie Cauchy’ego................ 235 § 202. Wzór interpolacyjny Newtona................ 237 § 203. Wywód wzoru Taylora ze wzoru interpolacyjnego Newtona................ 238 ROZDZIAŁ XXV. Funkcje dwuch zmiennych rzeczywistych § 204. Funkcja dwuch zmiennych rzeczywistych................ 240 § 205. Pochodne cząstkowe; związek między ich istnieniem a ciągłością funkcji................ 242 § 206. Funkcje złożone; ich ciągłość i pochodna................ 244 § 207. Pochodna funkcji uwikłanej................ 248 § 208. Pochodne cząstkowe rzędu drugiego. Zmiana porządku różniczkowania................ 252 § 209. Pochodne cząstkowe rzędów wyższych................ 258 § 210. Wzór Taylora dla funkcji dwuch zmiennych................ 260

How to cite

top

Wacław Sierpiński. Rachunek nieskończony. 1947. <http://eudml.org/doc/219340>.

@book{WacławSierpiński1947,
abstract = {CZĘŚĆ TRZECIA: Funkcje elementarne ROZDZIAŁ XVI. Funkcja wykładnicza zmiennej zespolonej. Funkcje trygonometryczne oraz ich odwrócenie § 133. Rozwinięcie funkcji $e^z$ na szereg potęgowy................ 1 § 134. Obliczanie liczby e; jej niewymierność................ 3 § 136. Funkcja $e^z$ dla zespolonych z................ 6 § 136. Funkcje cos z oraz sin z i ich własności................ 8 § 137. Liczba π. Okresowość funkcyj trygonometrycznych................ 11 § 138. Bieg funkcyj cos x i sin x dla rzeczywistych x................ 16 § 139. Wzór Vieta na liczbę π................. 17 § 140. Odwrócenie funkcyj trygonometrycznych................ 21 § 141. Forma trygonometryczna liczb zespolonych................ 27 § 142. Własnoaści charakterystyczne funkcyj trygonometrycznych................ 31 § 143. Wzory na pierwiastki naturalnego stopnia z liczb zespolonych................ 35 ROZDZIAŁ XVII. Logarytmy liczb zespolonych. Potęga ogólna. Funkcje kołowe zmiennej zespolonej § 144. Logarytmy liczb zespolonych................ 40 § 146. Logarytm główny i jego własności................ 41 § 146. Potęga o wykładniku zespolonym................ 45 § 147. Potęga ogólna................ 48 § 148. Funkcje kołowe zmiennej zespolonej................ 51 § 149. Funkcja tg(z) oraz jej odwrócenie................ 57 § 150. Związek między funkcją arctg(z) a funkcją lg z................ 63 ROZDZIAŁ XVIII. Rozwinięcia funkcyj trygonometrycznych oraz hyperbolicznych na iloczyny nieskończone § 151. Wywód pewnej tożsamości dla sin π z................ 68 § 152. Rozwinięcie funkcji sin π z na iloczyn nieskończony. Wzór Wallisa na liczbę π................ 71 § 153. Rozwinięcie funkcji cos π z na iloczyn nieskończony................ 76 § 154. Wzory Eulera na liczbę $π^2$................ 78 § 155. Wzór Stirlinga................ 80 ROZDZIAŁ XIX. Rozwijanie funkcyj trygonometrycznych na ułamki proste § 156. Rozwinięcie funkcji ctg π z na ułamki proste................ 84 § 157. Rozwinięcie funkcji ctg π z na szereg potęgowy. Liczby Bernoulli’ego................ 88 § 158. Rozwinięcia funkcji tg z na szereg potęgowy oraz na ułamki proste................ 94 § 159. Rozwinięcie funkcyj sec z oraz cosec z na szeregi potęgowe oraz na ułamki proste................ 95 § 160. Wielomiany Bernoulli’ego; wzory na sumy potęg kolejnych liczb naturalnych................ 100 ROZDZIAŁ XX. Funkcja Γ Eulera oraz jej ważniejsze własności § 161. Definicja funkcji Γ(z) jako granicy pewnego iloczynu................ 104 § 162. Własność iloczynu Γ(z)Γ(1-z); wnioski................ 108 § 163. Twierdzenie Gaussa o mnożeniu funkcji Γ................ 110 CZĘŚĆ CZWARTA: Rachunek różniczkowy ROZDZIAŁ XXI. Pochodna oraz jej zasadnicze własności § 164. Definicja pochodnej. Warunek konieczny i wystarczający na to, iżby funkcja, ciągła w danym przedziale, posiadała dla danej wartości tego przedziału daną pochodną................ 113 § 165. Pochodne nieskończone. Pochodne funkcyj elementarnych. Ciągłość funkcji, posiadającej pochodną skończoną................ 116 § 166. Granice funkcji. Twierdzenie o granicach sumy, różnicy, iloczonu i ilorazu funkcyj................ 124 § 167. Pochodna sumy i różnicy................ 128 § 168. Pochodna iloczynu................ 131 § 169. Pochodna ilorazu................ 132 § 170. Pochodna funkcji................ 133 § 171. Pochodna funkcji odwrotnej................ 136 § 172. Przykłady i zastosowania................ 139 § 173. Funkcja ciągła, nie posiadająca pochodnej................ 141 § 174. Pochodne rzędów wyższych. Wzór Leibniza na n-tą pochodną iloczynu................ 147 ROZDZIAŁ XXII. Twierdzenia Rolle’a i Lagrange’a oraz ich zastosowania § 175. Dowód twierdzenia Rolle’a................ 152 § 176. Twierdzenie Lagrange’a oraz jego ważniejsze wnioski................ 154 § 177. Twierdzenie Cauchy’ego................ 157 § 178. Twierdzenie Darboux................ 158 § 179. Rozwijanie na szereg potęgowy funkcyj, dla których rozwinięcia pochodnych są znane................ 162 § 180. Szereg potęgowy na lg(1+ x). Obliczanie logarytmów................ 163 § 181. Szereg potęgowy na arctg x. Obliczanie liczby π................ 165 § 182. Szeregi $Σ n^(-1)x^(n)cos(nϑ)$ oraz $Σ n^(-1)x^(n)sin(nϑ)$................ 168 § 183. Twierdzenie o rozwijalności funkcji ciągłej okresowej na jednostajnie zbieżny szereg skończonych wyrażeń trygonometrycznych................ 175 § 184. Pochodna szeregu funkcyj, dla którego szereg pochodnych jest zbieżny jednostajnie................ 177 § 184. Warunek konieczny i wystarczający na to, aby pochodną szeregu był w danym punkcie szereg pochodnych................ 182 § 185. Przejście do funkcji pierwotnych dla szeregu jednostajnie zbieżnego. Istnienie funkcyj pierwotnych dla funkcyj ciągłych................ 184 § 186. Rozwinięcie wielomianów Bernoulli’ego przedziale (0, 1) na szeregi trygonometryczne................ 187 § 187. Wzór sumacyjny Eulera-Maclaurina................ 191 § 188. Zastosowanie wzoru sumacyjnego Eulera-Maclaurina. Szeregi asymptotyczne................ 193 ROZDZIAŁ XXIII. Wzór Taylora i Maclaurina § 189. Wywód wzorów Taylora i Maclaurina. Forma reszty Schlömilcha, Lagrange’a i Cauchy’ego................ 199 § 190. Warunek konieczny i wystarczający dla rozwijalności funkcji na szereg Taylora w pewnym przedziale................ 205 § 191. Szereg dwumienny................ 207 § 192. Rozwinięcie funkcji arcsin(x) na szereg potęgowy................ 211 § 193. Wzór na lg(1+x) oraz jego zastosowanie do dowodu pewnego twierdzenia z teorji iloczynów nieskończonych................ 212 § 194. Pewne wnioski ze wzoru Taylora. druga pochodna uogólniona. Twierdzenie Schwarza................ 214 § 195. Maxima i minima funkcji; ich własności oraz wyznaczanie................ 217 ROZDZIAŁ XXIV. Ważniejsze wzory i twierdzenia z teorji przyrostów skończonych. Wzory interpolacyjne Lagrange’a i Newtona § 196. Wzór ogólny na n-tą różnicę funkcji................ 223 § 197. Uogólnienie twierdzenia o przyrostach skończonych................ 227 § 198. Związek miedzy n-ta pochodną funkcji, a granicą wyrażenia $Δ^n f(x)/Δx^n$ dla Δx=0................ 229 § 199. Wielomian Lagrange’a................. 233 § 200. Uogólnienie twierdzenia Rolle’a................ 234 § 201. Wzór interpolacyjny Lagrange’a z resztą w formie Cauchy’ego................ 235 § 202. Wzór interpolacyjny Newtona................ 237 § 203. Wywód wzoru Taylora ze wzoru interpolacyjnego Newtona................ 238 ROZDZIAŁ XXV. Funkcje dwuch zmiennych rzeczywistych § 204. Funkcja dwuch zmiennych rzeczywistych................ 240 § 205. Pochodne cząstkowe; związek między ich istnieniem a ciągłością funkcji................ 242 § 206. Funkcje złożone; ich ciągłość i pochodna................ 244 § 207. Pochodna funkcji uwikłanej................ 248 § 208. Pochodne cząstkowe rzędu drugiego. Zmiana porządku różniczkowania................ 252 § 209. Pochodne cząstkowe rzędów wyższych................ 258 § 210. Wzór Taylora dla funkcji dwuch zmiennych................ 260},
author = {Wacław Sierpiński},
language = {pol},
title = {Rachunek nieskończony},
url = {http://eudml.org/doc/219340},
year = {1947},
}

TY - BOOK
AU - Wacław Sierpiński
TI - Rachunek nieskończony
PY - 1947
AB - CZĘŚĆ TRZECIA: Funkcje elementarne ROZDZIAŁ XVI. Funkcja wykładnicza zmiennej zespolonej. Funkcje trygonometryczne oraz ich odwrócenie § 133. Rozwinięcie funkcji $e^z$ na szereg potęgowy................ 1 § 134. Obliczanie liczby e; jej niewymierność................ 3 § 136. Funkcja $e^z$ dla zespolonych z................ 6 § 136. Funkcje cos z oraz sin z i ich własności................ 8 § 137. Liczba π. Okresowość funkcyj trygonometrycznych................ 11 § 138. Bieg funkcyj cos x i sin x dla rzeczywistych x................ 16 § 139. Wzór Vieta na liczbę π................. 17 § 140. Odwrócenie funkcyj trygonometrycznych................ 21 § 141. Forma trygonometryczna liczb zespolonych................ 27 § 142. Własnoaści charakterystyczne funkcyj trygonometrycznych................ 31 § 143. Wzory na pierwiastki naturalnego stopnia z liczb zespolonych................ 35 ROZDZIAŁ XVII. Logarytmy liczb zespolonych. Potęga ogólna. Funkcje kołowe zmiennej zespolonej § 144. Logarytmy liczb zespolonych................ 40 § 146. Logarytm główny i jego własności................ 41 § 146. Potęga o wykładniku zespolonym................ 45 § 147. Potęga ogólna................ 48 § 148. Funkcje kołowe zmiennej zespolonej................ 51 § 149. Funkcja tg(z) oraz jej odwrócenie................ 57 § 150. Związek między funkcją arctg(z) a funkcją lg z................ 63 ROZDZIAŁ XVIII. Rozwinięcia funkcyj trygonometrycznych oraz hyperbolicznych na iloczyny nieskończone § 151. Wywód pewnej tożsamości dla sin π z................ 68 § 152. Rozwinięcie funkcji sin π z na iloczyn nieskończony. Wzór Wallisa na liczbę π................ 71 § 153. Rozwinięcie funkcji cos π z na iloczyn nieskończony................ 76 § 154. Wzory Eulera na liczbę $π^2$................ 78 § 155. Wzór Stirlinga................ 80 ROZDZIAŁ XIX. Rozwijanie funkcyj trygonometrycznych na ułamki proste § 156. Rozwinięcie funkcji ctg π z na ułamki proste................ 84 § 157. Rozwinięcie funkcji ctg π z na szereg potęgowy. Liczby Bernoulli’ego................ 88 § 158. Rozwinięcia funkcji tg z na szereg potęgowy oraz na ułamki proste................ 94 § 159. Rozwinięcie funkcyj sec z oraz cosec z na szeregi potęgowe oraz na ułamki proste................ 95 § 160. Wielomiany Bernoulli’ego; wzory na sumy potęg kolejnych liczb naturalnych................ 100 ROZDZIAŁ XX. Funkcja Γ Eulera oraz jej ważniejsze własności § 161. Definicja funkcji Γ(z) jako granicy pewnego iloczynu................ 104 § 162. Własność iloczynu Γ(z)Γ(1-z); wnioski................ 108 § 163. Twierdzenie Gaussa o mnożeniu funkcji Γ................ 110 CZĘŚĆ CZWARTA: Rachunek różniczkowy ROZDZIAŁ XXI. Pochodna oraz jej zasadnicze własności § 164. Definicja pochodnej. Warunek konieczny i wystarczający na to, iżby funkcja, ciągła w danym przedziale, posiadała dla danej wartości tego przedziału daną pochodną................ 113 § 165. Pochodne nieskończone. Pochodne funkcyj elementarnych. Ciągłość funkcji, posiadającej pochodną skończoną................ 116 § 166. Granice funkcji. Twierdzenie o granicach sumy, różnicy, iloczonu i ilorazu funkcyj................ 124 § 167. Pochodna sumy i różnicy................ 128 § 168. Pochodna iloczynu................ 131 § 169. Pochodna ilorazu................ 132 § 170. Pochodna funkcji................ 133 § 171. Pochodna funkcji odwrotnej................ 136 § 172. Przykłady i zastosowania................ 139 § 173. Funkcja ciągła, nie posiadająca pochodnej................ 141 § 174. Pochodne rzędów wyższych. Wzór Leibniza na n-tą pochodną iloczynu................ 147 ROZDZIAŁ XXII. Twierdzenia Rolle’a i Lagrange’a oraz ich zastosowania § 175. Dowód twierdzenia Rolle’a................ 152 § 176. Twierdzenie Lagrange’a oraz jego ważniejsze wnioski................ 154 § 177. Twierdzenie Cauchy’ego................ 157 § 178. Twierdzenie Darboux................ 158 § 179. Rozwijanie na szereg potęgowy funkcyj, dla których rozwinięcia pochodnych są znane................ 162 § 180. Szereg potęgowy na lg(1+ x). Obliczanie logarytmów................ 163 § 181. Szereg potęgowy na arctg x. Obliczanie liczby π................ 165 § 182. Szeregi $Σ n^(-1)x^(n)cos(nϑ)$ oraz $Σ n^(-1)x^(n)sin(nϑ)$................ 168 § 183. Twierdzenie o rozwijalności funkcji ciągłej okresowej na jednostajnie zbieżny szereg skończonych wyrażeń trygonometrycznych................ 175 § 184. Pochodna szeregu funkcyj, dla którego szereg pochodnych jest zbieżny jednostajnie................ 177 § 184. Warunek konieczny i wystarczający na to, aby pochodną szeregu był w danym punkcie szereg pochodnych................ 182 § 185. Przejście do funkcji pierwotnych dla szeregu jednostajnie zbieżnego. Istnienie funkcyj pierwotnych dla funkcyj ciągłych................ 184 § 186. Rozwinięcie wielomianów Bernoulli’ego przedziale (0, 1) na szeregi trygonometryczne................ 187 § 187. Wzór sumacyjny Eulera-Maclaurina................ 191 § 188. Zastosowanie wzoru sumacyjnego Eulera-Maclaurina. Szeregi asymptotyczne................ 193 ROZDZIAŁ XXIII. Wzór Taylora i Maclaurina § 189. Wywód wzorów Taylora i Maclaurina. Forma reszty Schlömilcha, Lagrange’a i Cauchy’ego................ 199 § 190. Warunek konieczny i wystarczający dla rozwijalności funkcji na szereg Taylora w pewnym przedziale................ 205 § 191. Szereg dwumienny................ 207 § 192. Rozwinięcie funkcji arcsin(x) na szereg potęgowy................ 211 § 193. Wzór na lg(1+x) oraz jego zastosowanie do dowodu pewnego twierdzenia z teorji iloczynów nieskończonych................ 212 § 194. Pewne wnioski ze wzoru Taylora. druga pochodna uogólniona. Twierdzenie Schwarza................ 214 § 195. Maxima i minima funkcji; ich własności oraz wyznaczanie................ 217 ROZDZIAŁ XXIV. Ważniejsze wzory i twierdzenia z teorji przyrostów skończonych. Wzory interpolacyjne Lagrange’a i Newtona § 196. Wzór ogólny na n-tą różnicę funkcji................ 223 § 197. Uogólnienie twierdzenia o przyrostach skończonych................ 227 § 198. Związek miedzy n-ta pochodną funkcji, a granicą wyrażenia $Δ^n f(x)/Δx^n$ dla Δx=0................ 229 § 199. Wielomian Lagrange’a................. 233 § 200. Uogólnienie twierdzenia Rolle’a................ 234 § 201. Wzór interpolacyjny Lagrange’a z resztą w formie Cauchy’ego................ 235 § 202. Wzór interpolacyjny Newtona................ 237 § 203. Wywód wzoru Taylora ze wzoru interpolacyjnego Newtona................ 238 ROZDZIAŁ XXV. Funkcje dwuch zmiennych rzeczywistych § 204. Funkcja dwuch zmiennych rzeczywistych................ 240 § 205. Pochodne cząstkowe; związek między ich istnieniem a ciągłością funkcji................ 242 § 206. Funkcje złożone; ich ciągłość i pochodna................ 244 § 207. Pochodna funkcji uwikłanej................ 248 § 208. Pochodne cząstkowe rzędu drugiego. Zmiana porządku różniczkowania................ 252 § 209. Pochodne cząstkowe rzędów wyższych................ 258 § 210. Wzór Taylora dla funkcji dwuch zmiennych................ 260
LA - pol
UR - http://eudml.org/doc/219340
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.