Μαθηματικός αλφαβητισμός και Γεωμετρία: Αντιλήψεις και διδακτικές επιλογές των μελλοντικών εκπαιδευτικών

Πόταρη Δέσποινα

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 390-401

How to cite

top

Πόταρη Δέσποινα. "Μαθηματικός αλφαβητισμός και Γεωμετρία: Αντιλήψεις και διδακτικές επιλογές των μελλοντικών εκπαιδευτικών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 390-401. <http://eudml.org/doc/235976>.

@article{ΠόταρηΔέσποινα2001,
author = {Πόταρη Δέσποινα},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {390-401},
title = {Μαθηματικός αλφαβητισμός και Γεωμετρία: Αντιλήψεις και διδακτικές επιλογές των μελλοντικών εκπαιδευτικών},
url = {http://eudml.org/doc/235976},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Πόταρη Δέσποινα
TI - Μαθηματικός αλφαβητισμός και Γεωμετρία: Αντιλήψεις και διδακτικές επιλογές των μελλοντικών εκπαιδευτικών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 390
EP - 401
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235976
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.