Ένα εμπειρικό μοντέλο διδασκαλίας για την εισαγωγή των πράξεων προσημασμένων αριθμών

Πολυτίδης Δημήτρης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 84-94

How to cite

top

Πολυτίδης Δημήτρης. "Ένα εμπειρικό μοντέλο διδασκαλίας για την εισαγωγή των πράξεων προσημασμένων αριθμών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 84-94. <http://eudml.org/doc/235987>.

@article{ΠολυτίδηςΔημήτρης2004,
author = {Πολυτίδης Δημήτρης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {84-94},
title = {Ένα εμπειρικό μοντέλο διδασκαλίας για την εισαγωγή των πράξεων προσημασμένων αριθμών},
url = {http://eudml.org/doc/235987},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Πολυτίδης Δημήτρης
TI - Ένα εμπειρικό μοντέλο διδασκαλίας για την εισαγωγή των πράξεων προσημασμένων αριθμών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 84
EP - 94
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235987
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.