Τα Μαθηματικά του Σχολείου και ο Πραγματικός κόσμος: Πώς θα συνδυάσουμε Θεωρία και Πράξη

Σταύρος Παπασταυρίδης; Νίκος Κλαουδάτος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 7-36

How to cite

top

Σταύρος Παπασταυρίδης, and Νίκος Κλαουδάτος. "Τα Μαθηματικά του Σχολείου και ο Πραγματικός κόσμος: Πώς θα συνδυάσουμε Θεωρία και Πράξη." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 7-36. <http://eudml.org/doc/235990>.

@article{ΣταύροςΠαπασταυρίδης1995,
author = {Σταύρος Παπασταυρίδης, Νίκος Κλαουδάτος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {7-36},
title = {Τα Μαθηματικά του Σχολείου και ο Πραγματικός κόσμος: Πώς θα συνδυάσουμε Θεωρία και Πράξη},
url = {http://eudml.org/doc/235990},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Σταύρος Παπασταυρίδης
AU - Νίκος Κλαουδάτος
TI - Τα Μαθηματικά του Σχολείου και ο Πραγματικός κόσμος: Πώς θα συνδυάσουμε Θεωρία και Πράξη
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 7
EP - 36
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235990
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.