Ερευνητικές κατευθύνσεις κατά την πορεία για μια ριζική αναμόρφωση της μαθηματικής μας εκπαίδευσης

Χρ. Στράντζαλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1990)

 • Issue: 7, page 153-166

How to cite

top

Χρ. Στράντζαλος. "Ερευνητικές κατευθύνσεις κατά την πορεία για μια ριζική αναμόρφωση της μαθηματικής μας εκπαίδευσης." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1990): 153-166. <http://eudml.org/doc/235994>.

@article{Χρ1990,
author = {Χρ. Στράντζαλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {7},
pages = {153-166},
title = {Ερευνητικές κατευθύνσεις κατά την πορεία για μια ριζική αναμόρφωση της μαθηματικής μας εκπαίδευσης},
url = {http://eudml.org/doc/235994},
year = {1990},
}

TY - JOUR
AU - Χρ. Στράντζαλος
TI - Ερευνητικές κατευθύνσεις κατά την πορεία για μια ριζική αναμόρφωση της μαθηματικής μας εκπαίδευσης
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1990
IS - 7
SP - 153
EP - 166
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235994
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.