Αντιλήψεις υποψήφιων δασκάλων για τα μαθηματικά τη διδασκαλία και τη μάθηση τους και η επίδραση τους στη διδακτική τους πράξη

Πόταρη Δέσποινα; Μαρία Κορδάκη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 251-261

How to cite

top

Πόταρη Δέσποινα, and Μαρία Κορδάκη. "Αντιλήψεις υποψήφιων δασκάλων για τα μαθηματικά τη διδασκαλία και τη μάθηση τους και η επίδραση τους στη διδακτική τους πράξη." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 251-261. <http://eudml.org/doc/236002>.

@article{ΠόταρηΔέσποινα1999,
author = {Πόταρη Δέσποινα, Μαρία Κορδάκη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {251-261},
title = {Αντιλήψεις υποψήφιων δασκάλων για τα μαθηματικά τη διδασκαλία και τη μάθηση τους και η επίδραση τους στη διδακτική τους πράξη},
url = {http://eudml.org/doc/236002},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Πόταρη Δέσποινα
AU - Μαρία Κορδάκη
TI - Αντιλήψεις υποψήφιων δασκάλων για τα μαθηματικά τη διδασκαλία και τη μάθηση τους και η επίδραση τους στη διδακτική τους πράξη
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 251
EP - 261
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236002
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.