Η Εποπτική Προσέγγιση Των Μαθηματικών Προβλημάτων: Πόσο ένα σχήμα μπορεί να μας παραπλανήσει;

Θάνος Πετρόπουλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 453-462

How to cite

top

Θάνος Πετρόπουλος. "Η Εποπτική Προσέγγιση Των Μαθηματικών Προβλημάτων: Πόσο ένα σχήμα μπορεί να μας παραπλανήσει;." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 453-462. <http://eudml.org/doc/236053>.

@article{ΘάνοςΠετρόπουλος1993,
author = {Θάνος Πετρόπουλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {453-462},
title = {Η Εποπτική Προσέγγιση Των Μαθηματικών Προβλημάτων: Πόσο ένα σχήμα μπορεί να μας παραπλανήσει;},
url = {http://eudml.org/doc/236053},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Θάνος Πετρόπουλος
TI - Η Εποπτική Προσέγγιση Των Μαθηματικών Προβλημάτων: Πόσο ένα σχήμα μπορεί να μας παραπλανήσει;
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 453
EP - 462
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236053
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.