Προσδιορίζοντας τις αντιλήψεις των δασκάλων για τη γεωμετρία και τη διδασκαλία της μέσα από τη χρήση μεταφορών

Σπηλιωτοπούλου Βασιλική; Πόταρη Δέσποινα

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 197-207

How to cite

top

Σπηλιωτοπούλου Βασιλική, and Πόταρη Δέσποινα. "Προσδιορίζοντας τις αντιλήψεις των δασκάλων για τη γεωμετρία και τη διδασκαλία της μέσα από τη χρήση μεταφορών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 197-207. <http://eudml.org/doc/236110>.

@article{ΣπηλιωτοπούλουΒασιλική1999,
author = {Σπηλιωτοπούλου Βασιλική, Πόταρη Δέσποινα},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {197-207},
title = {Προσδιορίζοντας τις αντιλήψεις των δασκάλων για τη γεωμετρία και τη διδασκαλία της μέσα από τη χρήση μεταφορών},
url = {http://eudml.org/doc/236110},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Σπηλιωτοπούλου Βασιλική
AU - Πόταρη Δέσποινα
TI - Προσδιορίζοντας τις αντιλήψεις των δασκάλων για τη γεωμετρία και τη διδασκαλία της μέσα από τη χρήση μεταφορών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 197
EP - 207
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236110
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.