Η διαχρονική παρουσία των εννοιών κύκλος σφαίρα και η συμβολή τους στην ανάπτυξη και κατανόηση των Μαθηματικών.

Δημήτριος Κοντογιάννης; Ευάγγελος Ντζιαχρήστος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 307-318

How to cite

top

Δημήτριος Κοντογιάννης, and Ευάγγελος Ντζιαχρήστος. "Η διαχρονική παρουσία των εννοιών κύκλος σφαίρα και η συμβολή τους στην ανάπτυξη και κατανόηση των Μαθηματικών.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 307-318. <http://eudml.org/doc/236169>.

@article{ΔημήτριοςΚοντογιάννης2002,
author = {Δημήτριος Κοντογιάννης, Ευάγγελος Ντζιαχρήστος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {307-318},
title = {Η διαχρονική παρουσία των εννοιών κύκλος σφαίρα και η συμβολή τους στην ανάπτυξη και κατανόηση των Μαθηματικών.},
url = {http://eudml.org/doc/236169},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτριος Κοντογιάννης
AU - Ευάγγελος Ντζιαχρήστος
TI - Η διαχρονική παρουσία των εννοιών κύκλος σφαίρα και η συμβολή τους στην ανάπτυξη και κατανόηση των Μαθηματικών.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 307
EP - 318
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236169
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.