Αξιοποίηση της Νέας Τεχνολογίας (Ν.Τ) και του CABRI GEOMETRY II στη Διδασκαλία των Μαθηματικών (Το θεώρημα του Θαλή)

Αγγελική Μητρογιαννοπούλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 793-795

How to cite

top

Αγγελική Μητρογιαννοπούλου. "Αξιοποίηση της Νέας Τεχνολογίας (Ν.Τ) και του CABRI GEOMETRY II στη Διδασκαλία των Μαθηματικών (Το θεώρημα του Θαλή)." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 793-795. <http://eudml.org/doc/236212>.

@article{ΑγγελικήΜητρογιαννοπούλου2005,
author = {Αγγελική Μητρογιαννοπούλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {793-795},
title = {Αξιοποίηση της Νέας Τεχνολογίας (Ν.Τ) και του CABRI GEOMETRY II στη Διδασκαλία των Μαθηματικών (Το θεώρημα του Θαλή)},
url = {http://eudml.org/doc/236212},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Αγγελική Μητρογιαννοπούλου
TI - Αξιοποίηση της Νέας Τεχνολογίας (Ν.Τ) και του CABRI GEOMETRY II στη Διδασκαλία των Μαθηματικών (Το θεώρημα του Θαλή)
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 793
EP - 795
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236212
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.