Η τεχνική των πολλών παραθύρων-εργαλείο για τη σύνδεση των νέων τεχνολογιών με τα Μαθηματικά και τη Φυσική.

Δημήτρης Ευσταθόπουλος; Δημήτριος Κοντογεώργος; Σπύρος Ζουμπάνος; Παρασκευή Κοντογεώργου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 191-199

How to cite

top

Δημήτρης Ευσταθόπουλος, et al. "Η τεχνική των πολλών παραθύρων-εργαλείο για τη σύνδεση των νέων τεχνολογιών με τα Μαθηματικά και τη Φυσική.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 191-199. <http://eudml.org/doc/236268>.

@article{ΔημήτρηςΕυσταθόπουλος2000,
author = {Δημήτρης Ευσταθόπουλος, Δημήτριος Κοντογεώργος, Σπύρος Ζουμπάνος, Παρασκευή Κοντογεώργου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {191-199},
title = {Η τεχνική των πολλών παραθύρων-εργαλείο για τη σύνδεση των νέων τεχνολογιών με τα Μαθηματικά και τη Φυσική.},
url = {http://eudml.org/doc/236268},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτρης Ευσταθόπουλος
AU - Δημήτριος Κοντογεώργος
AU - Σπύρος Ζουμπάνος
AU - Παρασκευή Κοντογεώργου
TI - Η τεχνική των πολλών παραθύρων-εργαλείο για τη σύνδεση των νέων τεχνολογιών με τα Μαθηματικά και τη Φυσική.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 191
EP - 199
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236268
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.