Σχεδιασμός των αναλυτικών προγραμμάτων με στόχο τη νοητική και τη συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών ώστε να διαμορφώσουν την μαθηματική σκέψη πιο ολοκληρωμένα

Σμαρώ Αλεξάνδρου; Γρηγόρης Τρυψιάνης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 637-653

How to cite

top

Σμαρώ Αλεξάνδρου, and Γρηγόρης Τρυψιάνης. "Σχεδιασμός των αναλυτικών προγραμμάτων με στόχο τη νοητική και τη συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών ώστε να διαμορφώσουν την μαθηματική σκέψη πιο ολοκληρωμένα." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 637-653. <http://eudml.org/doc/236292>.

@article{ΣμαρώΑλεξάνδρου2004,
author = {Σμαρώ Αλεξάνδρου, Γρηγόρης Τρυψιάνης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {637-653},
title = {Σχεδιασμός των αναλυτικών προγραμμάτων με στόχο τη νοητική και τη συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών ώστε να διαμορφώσουν την μαθηματική σκέψη πιο ολοκληρωμένα},
url = {http://eudml.org/doc/236292},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Σμαρώ Αλεξάνδρου
AU - Γρηγόρης Τρυψιάνης
TI - Σχεδιασμός των αναλυτικών προγραμμάτων με στόχο τη νοητική και τη συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών ώστε να διαμορφώσουν την μαθηματική σκέψη πιο ολοκληρωμένα
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 637
EP - 653
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236292
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.