Σφαιρικά πεδία beltrami σε χειρόμορφο περιβάλλον

Χριστόδουλος Αθανασιάδης; Νικόλαος Μπερκέτης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 616-626

How to cite

top

Χριστόδουλος Αθανασιάδης, and Νικόλαος Μπερκέτης. "Σφαιρικά πεδία beltrami σε χειρόμορφο περιβάλλον." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 616-626. <http://eudml.org/doc/236308>.

@article{ΧριστόδουλοςΑθανασιάδης2005,
author = {Χριστόδουλος Αθανασιάδης, Νικόλαος Μπερκέτης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {616-626},
title = {Σφαιρικά πεδία beltrami σε χειρόμορφο περιβάλλον},
url = {http://eudml.org/doc/236308},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Χριστόδουλος Αθανασιάδης
AU - Νικόλαος Μπερκέτης
TI - Σφαιρικά πεδία beltrami σε χειρόμορφο περιβάλλον
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 616
EP - 626
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236308
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.