Τα διδασκόμενα Μαθηματικά και ο τρόπος προσφοράς των δεν οδηγούν στην επίτευξη των προβαλλόμενων σκοπών για την μαθηματική παιδεία, αλλά ούτε αναπτύσσουν τις ικανότητες των μαθητών για έρευνα και για τη συμβολή των στην ανάπτυξη της τεχνολογίας στη χώρα μας.

Χρ. Αντ. Κισκύρας; Νίκ. Ανδ. Κισκύρας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994)

 • Issue: 11, page 416-429

How to cite

top

Χρ. Αντ. Κισκύρας, and Νίκ. Ανδ. Κισκύρας. "Τα διδασκόμενα Μαθηματικά και ο τρόπος προσφοράς των δεν οδηγούν στην επίτευξη των προβαλλόμενων σκοπών για την μαθηματική παιδεία, αλλά ούτε αναπτύσσουν τις ικανότητες των μαθητών για έρευνα και για τη συμβολή των στην ανάπτυξη της τεχνολογίας στη χώρα μας.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994): 416-429. <http://eudml.org/doc/236353>.

@article{Χρ1994,
author = {Χρ. Αντ. Κισκύρας, Νίκ. Ανδ. Κισκύρας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {11},
pages = {416-429},
title = {Τα διδασκόμενα Μαθηματικά και ο τρόπος προσφοράς των δεν οδηγούν στην επίτευξη των προβαλλόμενων σκοπών για την μαθηματική παιδεία, αλλά ούτε αναπτύσσουν τις ικανότητες των μαθητών για έρευνα και για τη συμβολή των στην ανάπτυξη της τεχνολογίας στη χώρα μας.},
url = {http://eudml.org/doc/236353},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Χρ. Αντ. Κισκύρας
AU - Νίκ. Ανδ. Κισκύρας
TI - Τα διδασκόμενα Μαθηματικά και ο τρόπος προσφοράς των δεν οδηγούν στην επίτευξη των προβαλλόμενων σκοπών για την μαθηματική παιδεία, αλλά ούτε αναπτύσσουν τις ικανότητες των μαθητών για έρευνα και για τη συμβολή των στην ανάπτυξη της τεχνολογίας στη χώρα μας.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1994
IS - 11
SP - 416
EP - 429
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236353
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.