Τα νέα βιβλία της Α΄ και Β΄ Λυκείου ως μέσα επικοινωνίας

Τουμάσης Μπάμπης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992)

 • Issue: 9, page 217-233

How to cite

top

Τουμάσης Μπάμπης. "Τα νέα βιβλία της Α΄ και Β΄ Λυκείου ως μέσα επικοινωνίας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1992): 217-233. <http://eudml.org/doc/236361>.

@article{ΤουμάσηςΜπάμπης1992,
author = {Τουμάσης Μπάμπης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {9},
pages = {217-233},
title = {Τα νέα βιβλία της Α΄ και Β΄ Λυκείου ως μέσα επικοινωνίας},
url = {http://eudml.org/doc/236361},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Τουμάσης Μπάμπης
TI - Τα νέα βιβλία της Α΄ και Β΄ Λυκείου ως μέσα επικοινωνίας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1992
IS - 9
SP - 217
EP - 233
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236361
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.