Διεπιστημονικά πλαίσια διερεύνησης των αντιλήψεων των μαθητών στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες

Σπηλιωτοπούλου Βασιλική; Πόταρη Δέσποινα

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 197-205

How to cite

top

Σπηλιωτοπούλου Βασιλική, and Πόταρη Δέσποινα. "Διεπιστημονικά πλαίσια διερεύνησης των αντιλήψεων των μαθητών στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 197-205. <http://eudml.org/doc/236370>.

@article{ΣπηλιωτοπούλουΒασιλική1995,
author = {Σπηλιωτοπούλου Βασιλική, Πόταρη Δέσποινα},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {197-205},
title = {Διεπιστημονικά πλαίσια διερεύνησης των αντιλήψεων των μαθητών στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες},
url = {http://eudml.org/doc/236370},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Σπηλιωτοπούλου Βασιλική
AU - Πόταρη Δέσποινα
TI - Διεπιστημονικά πλαίσια διερεύνησης των αντιλήψεων των μαθητών στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 197
EP - 205
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236370
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.