Η Ιστορική εξέλιξη της έννοιας του γινομένου και η σημασία του για την ανάπτυξη μαθηματικών εννοιών και την κατανόησή τους από τους μαθητές

Δημήτριος Κοντογιάννης; Ευάγγελος Ντζιαχρήστος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 41-48

How to cite

top

Δημήτριος Κοντογιάννης, and Ευάγγελος Ντζιαχρήστος. "Η Ιστορική εξέλιξη της έννοιας του γινομένου και η σημασία του για την ανάπτυξη μαθηματικών εννοιών και την κατανόησή τους από τους μαθητές." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 41-48. <http://eudml.org/doc/236421>.

@article{ΔημήτριοςΚοντογιάννης2003,
author = {Δημήτριος Κοντογιάννης, Ευάγγελος Ντζιαχρήστος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {41-48},
title = {Η Ιστορική εξέλιξη της έννοιας του γινομένου και η σημασία του για την ανάπτυξη μαθηματικών εννοιών και την κατανόησή τους από τους μαθητές},
url = {http://eudml.org/doc/236421},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτριος Κοντογιάννης
AU - Ευάγγελος Ντζιαχρήστος
TI - Η Ιστορική εξέλιξη της έννοιας του γινομένου και η σημασία του για την ανάπτυξη μαθηματικών εννοιών και την κατανόησή τους από τους μαθητές
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 41
EP - 48
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236421
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.